NL | EN

Zuid-Afrika

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit Zuid-Afrika is open.
De landenwachtlijst is open.

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Zuid-Afrika te kunnen adopteren:

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw relatie.
  • Samenwonenden in een man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw relatie, waarbij beide partners de aanvrager mogen zijn.
  • Alleenstaande vrouw.
  • Alleenstaande man.
 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • Er zijn geen eisen aan de vorm van de relatie. Het wordt bij samenwonenden op prijs gesteld wanneer er een samenlevingscontract is. Dit is echter niet verplicht.
 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Aanvraag door één partner van een gehuwd stel is mogelijk.
  • Zowel de man als de vrouw van een gehuwd stel mogen alleenaanvrager zijn.
  • Bij aanvraag door een samenwonend stel kunnen zowel de man als de vrouw de aanvragende partner zijn.
  • Bij beoordeling van het dossier en toewijzing van een kind wordt de gezinssamenstelling beoordeeld en niet alleen de juridische aanvrager indien er sprake is van een alleenaanvraag binnen de relatie
 • Leeftijd
  • Er is formeel geen sprake van een maximale leeftijd van aspirant adoptiefouders. In de praktijk maken aspirant adoptieouders die ouder zijn dan 60 jaar weinig tot geen kans op een plaatsing omdat voor een jonger gezin gekozen zal worden.

Verder is bij adoptie uit Zuid-Afrika de volgende informatie essentieel

 • In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u een kind in een leeftijd met een bandbreedte van tenminste 3 jaar mag opnemen. Daarnaast dient u in ieder geval positief advies te hebben voor opname van een kind tot 72 maanden. Dit betekent dat in uw gezinsrapport tenminste 36 tot 72 maanden moet zijn opgenomen.
 • Zuid-Afrika stelt geen formele leeftijdsgrenzen. In de praktijk blijkt dat bij ouders die ouder zijn dan circa 60 jaar kinderen geplaatst worden die tenminste 6 jaar zijn.
 • Vanuit Zuid-Afrika wordt met name voor kinderen met special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders. Een indicatie van de achtergronden vindt u verder op deze pagina.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Zuid-Afrika.
 • Bij adoptie door een stel, ben u verplicht om beiden naar Zuid-Afrika af te reizen voor de adoptie reis, ook indien de adoptieprocedure juridisch wordt gevoerd in naam van één van de partners.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis, in overleg met en na toestemming van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. De andere ouder blijft met het kind in Zuid-Afrika. De procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Zuid-Afrika zijn.

 

Adoptie uit Zuid-Afrika is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Zuid-Afrika niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Zuid-Afrika beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 • Er is regelmatig sprake van kinderen die verlaten of vondeling zijn. In dit geval is er weinig tot niets bekend over de sociaal maatschappelijke en medische achtergrond van het kind. Dit houdt in dat aspirant adoptieouders in ieder geval open moeten staan voor de special needs categorie A, onder meer als gevolg van de onbekende achtergrond van de ouders, verdere familie en de zwangerschap.
 • In enkele gevallen is er sprake van vrijwillige afstand en/of beëindiging van de ouderlijke macht.
 • Er is in Zuid-Afrika een grote variatie in soorten en omvang van de opvang van kinderen. Van kleinschalige familie georiënteerde opvang tot grote tehuizen met meerdere groepen en veel wisselende verzorgers.

Op deze website wordt in algemene zin informatie gegeven over medische en psychische achtergronden die we regelmatig zien bij kinderen die vanuit Zuid-Afrika worden geadopteerd. De special needs categorieën A, D en E zijn het meest voorkomend. Incidenteel komt ook categorie F voor.

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. De mogelijkheden voor medisch onderzoek en gespecialiseerde behandeling in Zuid-Afrika zijn beperkt.

Vanuit Zuid-Afrika worden incidenteel kinderen jonger dan 1,5 jaar geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst.

Kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben met enige regelmaat een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u open staat voor een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is.

Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in adoptie vanuit Zuid-Afrika contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. We kunnen dan met u bespreken welke special needs achtergronden regelmatig voorkomen en de wijze waarop die in uw gezinsrapport omschreven moeten zijn.

Kinderen van alle leeftijden worden geplaatst vanuit Zuid-Afrika. Gezien de procedure, komt het weinig voor dat een kind jonger dan 1 jaar geplaatst wordt.

In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u een kind in een leeftijd met een bandbreedte van tenminste 3 jaar mag opnemen. Daarnaast dient u in ieder geval positief advies te hebben voor opname van een kind tot 72 maanden. Dit betekent dat in uw gezinsrapport tenminste 36 tot 72 maanden moet zijn opgenomen, maar andere leeftijden zijn natuurlijk ook mogelijk zolang minimaal de bandbreedte van 3 jaar en de minimaal vereiste leeftijd van 72 maanden worden aangehouden.

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Zuid-Afrika kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing alleen of tot 10 (120 maanden) jaar bij plaatsing met siblings. In het verleden is dit soort plaatsingen voorgekomen vanuit Zuid-Afrika. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtpunten zijn voor het gezinsonderzoek.

Plaatsing van siblings uit Zuid-Afrika komt incidenteel voor.

Indien u een sibling op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij de wens voor opname van een sibling dient u twee volledige ouderdossiers op te sturen naar Zuid-Afrika. De kosten voor het ouderdossier liggen dus hoger dan bij de opname van 1 kind. De aanvraag voor twee kinderen is geen garantie dat er ook daadwerkelijk een sibling geplaatst kan worden.

Uit Zuid-Afrika worden regelmatig kinderen geplaatst die verlaten werden of te vondeling werden gelegd. In dit geval is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

 1. Uw dossier wordt opgestuurd naar onze Zuid-Afrikaanse partner Wandisa.
 2. Wandisa neemt uw profiel op in de lijst van wachtende ouders.
 3. Uitgangspunt van matching zijn de kinderen. De match met het kind kan op verschillende manieren tot stand komen. Wandisa kan u matchen met een kind, Wandisa en de NAS kunnen in overleg besluiten dat u de beste match bent voor een kind, of uw profiel kan aansluiten bij een kind dat bekend is bij een andere social welfare organisatie. de procedure wordt in zo’n geval afgehandeld door Wandisa.
 4. Het kinddossier wordt opgestuurd naar de NAS. Omdat het dossier in het Engels is opgesteld, hoeft het niet vertaald te worden.
 5. Indien er in het matchingsproces aanleiding voor is kunnen aanvullende vragen worden gesteld of extern advies ingewonnen, bijvoorbeeld bij een kinderarts.
 6. Wanneer het profiel van het kind helemaal compleet is, wordt een Certificate of approval aangevraagd bij de Nederlandse Centrale autoriteit. Eventueel wordt bij u eerst een polsing gedaan.
 7. Na afgifte van het Certificate of approval krijgt u het voorstel!
 8. U accepteert het voorstel schriftelijk en wordt uitgenodigd voor een afreisgesprek.
 9. Na de schriftelijke acceptatie van het voorstel vraagt het advocatenkantoor Wybrow Oliver de zitting aan bij de rechtbank in de regio waar het kind verblijft. Wanneer de datum van de zitting bekend is, wordt u uitgenodigd om af te reizen. U bent tenminste 2 weken voor de zitting van de rechtbank bij het kind.
 10. U maakt kennis met het kind in de regio waar het verblijft. U bezoekt het kind in de eigen omgeving, wanneer het er aan toe is mag het met u mee naar uw verblijfplaats tot aan de zitting bij de rechtbank.
 11. Na de rechtbankzitting bent u juridisch de ouders van het kind, u reist naar Somerset-West (nabij Kaapstad) voor de afronding van de procedure. Hierin wordt u begeleidt door de medewerkers van Wandisa en Wybrow Oliver.
 12. Wanneer het papierwerk van de afronding klaar is vraagt u het Nederlandse reisdocument aan bij de ambassade in Kaapstad en kunt u naar huis!

Bij de adoptiereis naar Zuid-Afrika is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven.
De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel.
Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders.

De datum van afreizen wordt bepaald door de beschikbaarheid van de rechtbank. Dit kan variëren van 3 weken tot soms wel 2 maanden na schriftelijke acceptatie van het voorstel.

U reist in ieder geval 2 weken voor de zitting van de rechtbank af zodat het kind 2 weken de tijd heeft om aan u te wennen.

Het kind wordt op de plaatsing voorbereid door de medewerkers van het kindertehuis of pleeggezin, eventueel wordt hierbij psychologische ondersteuning gegeven. De kwaliteit van het tehuis is mede bepalend voor de mate van voorbereiding. Over het algemeen worden kinderen voldoende tot goed voorbereid op de komst van de ouders. De voorbereiding is leeftijdsadequaat, indien een kind ouder is, zal een langere voorbereidingstijd worden genomen. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat de adoptieouders verstrekken. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken.

U bezoekt het kind in het kindertehuis of pleeggezin zodat het kind in de eigen omgeving aan u kan wennen. Het kind geeft het tempo van de gewenning aan: soms is dat een paar dagen, soms meer dan een week. Als het kind er aan toe is mag het mee naar uw verblijfplaats voor de verdere afhandeling van de procedure.

De verblijfstijd ter plaatse is 6 tot 7 weken. Kortere én langere verblijfstijd kunnen voorkomen. Oorzaak hiervoor zijn mee- en tegenvallers in de procedure. Maar ook stakingen, werkdruk bij de rechtbank en andere instanties kunnen van invloed zijn op de verblijfstijd.

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.
Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is.
Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk.

In Zuid-Afrika is een Engels sprekende vertegenwoordiger van de NAS aanwezig die de adoptieprocedure namens de NAS begeleidt. Tijdens de adoptiereis krijgt u van of namens deze vertegenwoordiger het originele dossier van het kind overhandigd. Er is persoonlijke begeleiding vanuit de NAS (op afstand vanuit Nederland) en procedurele begeleiding ter plaatse.
Onze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het formele deel van de procedure. Voor vragen neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek anders met u afspreken.

In de meeste kindertehuizen zijn de verzorgsters en bewakers Zuid-Afrikaans. Zij spreken Engels en soms een lokale taal.

De officiële voertaal in Zuid-Afrika is Engels. Daarnaast worden verschillende lokale talen gesproken. Over het algemeen zullen de kinderen Engels spreken.

Zuid-Afrika is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 oktober 2003.

De adoptie die in Zuid-Afrika wordt uitgesproken, wordt van rechtswege erkend in Nederland. Na afronding van de adoptie is het geadopteerde kind dan ook Nederlander.

De dossiers van de kinderen uit Zuid-Afrika zijn open. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen – voor zover deze in het dossier aanwezig is – ter beschikking kan worden gesteld door de autoriteiten in het land.

Het feit dat er sprake is van open dossiers wil niet automatisch inhouden dat alle informatie die wij in Nederland belangrijk of noodzakelijk achten, ook in het dossier aanwezig is of verstrekt wordt.

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de rechtbank voorafgaand aan de adoptabel verklaring. Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt geen deel uit van het kinddossier. Een beschrijving van het proces maakt wel onderdeel uit van het kinddossier.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit Zuid-Afrika bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien gedurende een langere periode geen adoptieouders in Zuid-Afrika gevonden werden. Voorafgaand aan de toewijzing worden alle Zuid-Afrikaanse adoptieorganisaties aangeschreven of zij voor een specifiek kind nationale ouders beschikbaar hebben. Het overzicht hiervan maakt onderdeel uit van het kinddossier.

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het kinddossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft.

De actuele tarieven voor Zuid-Afrika dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor Zuid-Afrika bedraagt 10.980 euro. 
De buitenland kosten van de procedure in Zuid-Afrika bedraagt 71.000 ZAR voor de begeleiding van Wandisa en 67.276 ZAR voor de juridische begeleiding door een advocaat van Wybrow Oliver. De NAS heeft gezien de complexiteit van de procedure bewust gekozen voor juridische begeleiding.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten.

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Bij de wens een sibling op te nemen, dient u 2 volledige ouderdossiers aan te leveren. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen.

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier.

In Zuid-Afrika werkt de NAS samen met de social work organisatie Wandisa en het advocatenkantoor Wybrow Oliver.

Vanuit de overheid is de SACA betrokken bij de adopties. Dit is de Zuid-Afrikaanse Centrale autoriteit. Deze instantie draagt onder meer verantwoording voor toezicht op de social work organisaties en de procedures.

De NAS is geaccrediteerd door de SACA.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen.  Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De statistiek over plaatsingen uit Zuid-Afrika, is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen