NL | EN

USA

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit de Verenigde Staten is open.
De landenwachtlijst is open.

De VS stelt geen voorwaarden aan de aspirant adoptieouders ten aanzien van leeftijd of gezinssamenstelling. De partner van de NAS hanteert een acceptatiebeleid. Uitgangspunt is de slagingskans voor een plaatsing binnen een redelijke termijn. Daarnaast werkt onze partner met een quotum voor het maximaal aantal wachtende gezinnen. Wanneer zij voldoende wachtende ouders heeft om een periode te overbruggen, worden geen nieuwe cliënten geaccepteerd. Gezien de aard van de adopties uit de VS heeft u voor wat betreft de gezinssamenstelling wel te maken met de Nederlandse wetgeving m.b.t. het leeftijdsverschil tussen ouders en kind dat maximaal 40 jaar mag bedragen.

Verder is bij adoptie uit de Verenigde Staten de volgende informatie essentieel

 • De meeste kinderen worden afgestaan door alleenstaande moeders die het recht hebben om zelf de adoptieouders te kiezen. Gezien de maatschappelijke status van deze afstandsmoeders is het minder waarschijnlijk dat zij kiezen voor alleenstaande adoptieouders.
 • De kinderen die ter adoptie worden geplaatst zijn pasgeboren. Uw leeftijd bij opsturen van het dossier is dan ook van belang in verband met het maximale leeftijdsverschil tussen de oudste ouder en het te adopteren kind van 40 jaar. Dit is een Nederlandse regel.
 • Vanuit de Verenigde Staten wordt met name voor kinderen met special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders. Een indicatie van de achtergronden vindt u verder op deze pagina. Kunt of wilt u hier niet aan voldoen, dan adviseren wij u geen procedure uit de Verenigde Staten op te starten.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 24 uur nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar de Verenigde Staten.
 • Bij adoptie door een stel, ben u verplicht om beiden naar de VS af te reizen, ook indien de adoptieprocedure juridisch wordt gevoerd in naam van één van de partners.
 • Bij een alleenaanvraag binnen de relatie, wordt de procedure met beide partners gevoerd, dus ook met de niet-adopterende partner. Van beide partners worden VOG, medische en psychologische informatie gevraagd. U bent tenslotte ook beiden de opvoeder van het kind.
 • Bij een aantekening in het JDR is het mogelijk dat de aspirant adoptieouders geweigerd worden in de procedure, ook wanneer deze aantekening niet heeft geleid tot een veroordeling, het feit is verjaard of het feit geen relatie heeft met de adoptie. Wij adviseren u om in geval van een JDR aantekening altijd met de NAS te overleggen.
 • Tenminste één van de aspirant ouders is in staat om gedurende de gehele procedure in de Verenigde Staten te blijven. Voor deze ouder is het niet mogelijk om tussentijds naar huis te reizen, ook niet in geval van een calamiteit in Nederland.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis. De andere ouder blijft met het kind in de Verenigde Staten.

Adoptie uit de Verenigde Staten is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit de Verenigde Staten niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS of de Amerikaanse partner van de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit de Verenigde Staten beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 • De kinderen worden vrijwillig afgestaan. Oorzaken kunnen divers zijn, maar zijn vaak te vinden in sociaal instabiele gezinnen, een precaire economische en/of maatschappelijke situatie die niet op korte termijn op te lossen is.
 • Het is gebruikelijk om de afstandsouder(s) te ontmoeten en met hen in contact te blijven.
 • Het kan voorkomen dat de baby voorafgaand aan de plaatsing in een (professioneel) pleeggezin wordt opgevangen. De kosten hiervoor zijn voor rekening  van de aspirant adoptieouders.

Op deze website wordt in algemene zin informatie gegeven over medische en psychische achtergronden die we regelmatig zien bij kinderen die vanuit de Verenigde Staten worden geadopteerd. De special needs categorie A en D zijn het meest voorkomend. Incidenteel komt ook categorie F voor, deze kinderen kunnen echter ook in de VS geplaatst worden en zullen voor interlandelijke adoptie in beginsel niet beschikbaar zijn.

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar.

Vanuit de Verenigde Staten worden op dit moment alleen jonge pasgeboren baby’s geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst. Mogelijke scenario’s zullen zijn gebaseerd op eventueel risico gedrag tijdens de zwangerschap (drugs, alcohol) en familiaire belasting. Inventarisatie van risico gedrag vindt plaats op eigen verklaringen van de afstandsmoeder. Het kan komen dat het beeld dat hieruit ontstaat niet waarheidsgetrouw is. Op medisch gebied zijn de dossiers over de kinderen zeer compleet. Dat hoeft niet het geval te zijn met betrekking tot de medische informatie over de afstandsmoeder en de biologische familie.

Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in adoptie vanuit de Verenigde Staten contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. We kunnen dan met u bespreken welke special needs achtergronden regelmatig voorkomen en de wijze waarop die in uw gezinsrapport omschreven moeten zijn.

Uit de Verenigde Staten worden op dit moment alleen jonge pasgeboren baby’s geplaatst.

Plaatsing van siblings uit de Verenigde Staten komt incidenteel voor, het zal dan een tweeling betreffen.

Indien u een sibling op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit de Verenigde Staten worden via ons contact geen vondeling geadopteerd.

Iedere Staat in de VS heeft eigen wetgeving ten behoeve van adoptie. Er zijn dan ook verschillen in de procedure per staat. Een algemeen procedure overzicht is niet te geven.

Afstandsouders zijn over het algemeen alleenstaande vrouwen, veelal van Afro-Amerikaanse afkomst. In terminologie wordt in de adoptieprocedure gesproken over ‘birthmothers’, ook als er wel een vader in beeld zou zijn. De wensen van de birthmother zijn leidend in de procedure. Zij bepaalt samen met de social worker van het begeleidende bureau het profiel van de adoptieouders en de voorwaarden van de adoptie binnen de wet- en regelgeving van de Staat waar zij afstand doet.

Bij de adoptiereis naar de Verenigde Staten is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen.

Procedures vanuit de  Verenigde Staten zijn uniek en niet te vergelijken met enig ander land. Dat houdt in dat er behalve heel veel mooie kanten, ook een aantal risico’s zijn op emotioneel en financieel gebied. Het is een procedure met onzekerheden. Een paar opvallende zaken bespreken we hier.

Uw gezinsrapport moet specifiek op de Amerikaanse adoptieprocedure zijn toegespitst. De Raad voor de Kinderbescherming is hiermee bekend. Indien u na lezing van het gezinsrapport twijfels heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen.

De aspirant adoptieouders schrijven een dear birthmother letter. Dat is een zeer persoonlijk document waarin zij zich voorstellen aan de afstandsouder van hun toekomstige kind. De birthmother maakt haar keuze op basis van deze brief die vaker de vorm van een (foto)boekwerk heeft. De birthmother letter wordt bewaard door de partner van de NAS en ter beschikking gesteld aan de birthmother. Indien zij wordt begeleid door onze partner, dan zorgen zij voor de overhandiging. Indien de birthmother bekend is bij een ander bureau, dan zorgen die voor de doorgeleiding van de dear birthmother letter. Amerikanen hebben een volledig ander besef van privacy dan Nederlanders. U moet zich dus realiseren dat het zorgvuldig door u opgestelde document ter beschikking kan worden gesteld aan meerdere personen waar u geen controle over heeft. Daarnaast hebben de meeste agency’s een website met een ‘waiting parents’ pagina. Deze is niet afgeschermd en dus voor iedereen toegankelijk.

De birthmother mag de voorwaarden bepalen waaronder zij afstand wil doen. Zo kan zij bijvoorbeeld vragen om regelmatig contact met het kind en de adoptieouders en om persoonlijke bezoeken. Deze verzoeken zijn niet door wet- of regelgeving begrensd. Wij adviseren om vooraf te bepalen hoever u wilt gaan om het contact mogelijk te maken en dit duidelijk te maken aan onze partner. De afspraken met de birthmother worden in een overeenkomst vastgelegd, u kunt daar later niet op terugkomen tenzij u met de birthmother overeenstemming bereikt over aanpassing van de voorwaarden. Het kan voor uw kind fantastisch zijn om de biologische familie te kennen via een open adoptie, u moet zich wel realiseren dat het ook een belasting kan worden.

Alle informatie die de birthmother verstrekt is precies dat: haar eigen verklaring. Dat wil zeggen dat ze bewust of onbewust onjuiste of onvolledige informatie kan verstrekken. Dit kan consequenties hebben ten aanzien van vaderschapsrechten (zie hieronder), inzicht in risico gedrag tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld medische achtergronden van haarzelf of binnen de familie. De NAS noch onze Amerikaanse partner is hiervoor aansprakelijk. U tekent voor afstand van aansprakelijkheid.

Indien de vader van het kind niet bekend is, dan kan er sprake zijn van een putative father. Het kan voorkomen dat de birthmother de vader wel kent, maar weigert diens naam te geven of een verkeerde naam geeft. Een vader kan later alsnog het ouderschap opeisen, de regels hiervoor verschillen per staat.

Vrijwel alle Staten kennen een revocation period. Dat is de periode waarbinnen de afstandsmoeder terug mag komen op haar besluit om het kind af te staan. Onder de Nederlandse regelgeving is het niet toegestaan om een kind in uw gezin op te nemen voordat de revocation period is afgelopen. Indien dit een langere periode betreft, zal het kind in een professioneel pleeggezin verblijven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptieouders, ook als de moeder op haar besluit afstand te doen terug komt. Het komt regelmatig voor dat een afstandsmoeder niet wil dat haar kind in een pleeggezin verblijft.

De afstandsmoeder mag birthmother expenses in rekening brengen voor de resterende periode van de zwangerschap, nadat ze een keuze heeft gemaakt voor de adoptieouders. Dat kunnen bijvoorbeeld kosten voor huisvesting, vervoer, levensonderhoud voor haar en eventuele andere kinderen en medische kosten zijn. Dit kan in de duizenden dollars lopen. Onze partner geeft aan dat de birthmother expenses gemiddeld 8,5 duizend dollar bedragen, hogere en lagere bedragen komen voor. Indien de birthmother terug komt op haar besluit om het kind af te staan, hoeft ze deze kosten niet terug te betalen. We kennen meerdere voorbeelden waar birthmothers in deze situatie op hun besluit terug kwamen.

Het is onze ervaring dat een deel van de intended matches niet door gaat. De buitenlandkosten die aspirant adoptieouders hebben gemaakt worden niet gerestitueerd wanneer een plaatsing niet door gaat, ongeacht de reden. Om uw procedure te kunnen vervolgen worden de buitenlandkosten voor het merendeel opnieuw in rekening gebracht. U moet dit emotioneel en financieel kunnen dragen.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is niet te geven. De birthmother kiest de adoptieouders uit. Zij heeft in veel Staten ook nadat de baby is geboren de mogelijkheid om zich te bedenken en de adoptie te annuleren, de periode hiervoor verschilt per Staat.

In tegenstelling tot andere landen, gaan nationale adoptieouders niet voor in de procedure. Er zijn echter zo veel Amerikaanse adoptieouders beschikbaar, dat veel bureaus er voor kiezen om de birthmothers te begeleiden bij plaatsingen binnen het land. Ook de partner van de NAS kiest hier in beginsel voor. Kinderen die voor internationale plaatsing in aanmerking komen hebben dan ook vaak een belaste achtergrond (medisch of maatschappelijk).

In algemene zin moet u in staat zijn om binnen 24 uur nadat u hiertoe werd uitgenodigd af te reizen. U mag afreizen nadat de Nederlandse Centrale autoriteit toestemming voor de plaatsing heeft gegeven.

De verblijfstijd ter plaatse varieert van enkele weken tot enkele maanden en is afhankelijk van de regelgeving van de Staat waar het kind wordt afgestaan.

Het kind komt naar Nederland op een voogdij beschikking. De finalization van de adoptie wordt na een periode (meestal een jaar) in de VS uitgesproken.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.
Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is.
Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk.

In de Verenigde Staten wordt u procedureel begeleidt door de partner van de NAS. Deze procedure vraagt om veel zelfstandigheid van de adoptieouders.
Tijdens de adoptiereis krijgt u van of namens onze partner het originele dossier van het kind overhandigd. Er is persoonlijke begeleiding vanuit de NAS (op afstand vanuit Nederland) en procedurele begeleiding ter plaatse.

De officiële voertaal in de Verenigde Staten is Engels. Het kan incidenteel voorkomen dat een afstandsmoeder geen Engels spreekt. Indien dit het geval is wordt gezorgd voor een tolk. De kosten daarvoor komen voor rekening  van de adoptieouders.  

De Verenigde Staten is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 april 2008.

De adoptie die bij de finalization in de Verenigde Staten wordt uitgesproken, wordt van rechtswege erkend in Nederland. Na afronding van de adoptie is het geadopteerde kind dan ook Nederlander. 

De dossiers van de kinderen uit de Verenigde Staten zijn open. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen – voor zover deze in het dossier aanwezig is – ter beschikking wordt gesteld. Het feit dat er sprake is van open dossiers wil niet automatisch inhouden dat alle informatie die wij in Nederland belangrijk of noodzakelijk achten, ook in het dossier aanwezig is of verstrekt wordt. Dit hangt mede af van de informatie die de birthmother verstrekt. 

Beëindiging van de ouderlijke macht door ingrijpen vanuit de overheid, komt in De Verenigde Staten zelden tot nooit voor met betrekking tot deze procedures.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit de Verenigde Staten bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen wanneer de birthmother hier voor kiest. Dit past binnen de federale wetgeving van de VS en het Haags Verdrag. De plaatsing wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft. 

De tarieven voor de Verenigde Staten dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor de Verenigde Staten bedraagt 13.360 euro. 
De buitenland kosten van de procedure in de Verenigde Staten bedraagt naar schatting 35 – 40 duizend US Dollar.

Indien er sprake is van een plaatsing in samenwerking met een ander agency, kunnen er door dit agency kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kunnen er kosten voor en advocaat ten behoeve van het aanvragen van de finalization (de adoptie-uitspraak) van toepassing zijn. Ook kan er sprake zijn van birthmother expenses en kosten voor professionele pleegzorg. Indien u een voorstel accepteerde wat onverhoopt niet door kan gaan – ongeacht de reden – dan zijn de door u betaalde gelden niet terugvorderbaar.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind.

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen.

In de meeste Staten moet u post-adoptie rapporten opsturen tot aan de finalization. Hieraan zijn kosten verbonden. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier.

Het kind komt op een tijdelijke voogdij beschikking naar Nederland. Soms kan de finalization (dat is de adoptie-uitspraak) vanuit Nederland gedaan worden. De verantwoordelijke rechtbank bepaalt dit. Over het algemeen zult u voor de finalization naar de VS moeten reizen. U heeft dan twee keer reis- en verblijfskosten.  

In de Verenigde Staten werkt de NAS samen met Premier Agency. Dit bureau is geaccrediteerd door de Amerikaanse Centrale autoriteit. 

De partner van de NAS neemt niet meer dossiers aan dan waar zij binnen een redelijke termijn verwachten een plaatsing te realiseren. Dat houdt in dat zij een acceptatieprocedure hebben voor aspirant adoptieouders.
Indien onze partner voldoende Amerikaanse adoptieouders in portefeuille heeft, neemt zij geen internationale ouders aan. Uitzondering kan worden gemaakt voor cliënten die zeer ruim open staan voor risico’s zoals bedoeld onder de special needs categorie A, specifiek om risicogedrag tijdens de zwangerschap en familiaire belasting met psychische aandoeningen.

 

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen. Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De statistiek over plaatsingen uit de Verenigde Staten, is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.
In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen