NL | EN

Tsjechië

laatste pagina update 28 januari 2021 

Actueel 
De bemiddeling uit Tsjechië is open. 
De landenwachtlijst is open. 

 

Voorwaarden aan aspirant adoptieouders [uitvouwen]

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Tsjechië te kunnen adopteren:

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw .
  • Alleenstaande vrouw.*
  • Alleenstaande man. *
 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • Er is geen minimale huwelijksduur. U dient getrouwd te zijn op het moment dat uw dossier verstuurd wordt.
 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Een alleenaanvraag binnen het huwelijk is niet toegestaan.
 • Leeftijd
  • Bij aanvraag door een alleenstaande aanvrager is de leeftijd tenminste 30 jaar op moment van versturen van het dossier.

* Formeel mogen alleenstaanden uit Tsjechië adopteren. Indien voor een kind meerdere geschikte ouders beschikbaar zijn, krijgen gehuwde stellen voorrang boven alleenstaanden. Er worden wel plaatsingen gedaan bij alleenstaanden, dit gaat vaak om kinderen ouder dan 3 jaar met bijvoorbeeld gedragsproblematiek zoals ADHD. Bij een aanvraag voor adoptie door alleenstaanden wordt nadrukkelijk het netwerk mee beoordeeld als ook de kennis en ervaring met adoptie. Indien bijvoorbeeld in de familie al adoptiekinderen zijn, kan dit een reden zijn om de alleenstaande te kiezen. 

Verder is bij adoptie uit Tsjechië de volgende informatie essentieel 

 • U dient open te staan voor een minimale bandbreedte van 5 jaar voor de leeftijd van het te adopteren kind. Dit blijkt uit het advies van de Raad van de Kinderbescherming. U hebt tenminste een positief advies voor de adoptie van een kind in de leeftijd van 12 – 72 maanden of een leeftijdscategorie die tenminste 5 jaren omvangt.
 • Vanuit Tsjechië wordt met name voor kinderen met special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders. Kunt of wilt u hier niet aan voldoen, dan adviseren wij u geen procedure uit Tsjechië op te starten.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Tsjechië.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis, in overleg met en na toestemming van de Tsjechische autoriteiten. De andere ouder blijft met het kind in Tsjechië. De procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Tsjechië zijn.

Adoptie uit Tsjechië is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Tsjechië niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Tsjechië beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 

 •  Regelmatig komen kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van vrijwillige afstand.
 •  Regelmatig hebben de kinderen die voor buitenlandse adoptie geplaatst worden een specifieke etnische afkomst. Als gevolg van discriminatie en/of uitsluiting hebben zij in Tsjechië weinig toekomst mogelijkheden. Deze kinderen zijn helaas binnenlands vrijwel niet te plaatsen.
 • De meeste kinderen worden voorafgaand aan de adoptie opgevangen in een kindertehuis.

Op deze website wordt in algemene zin informatie gegeven over medische en psychische achtergronden die we regelmatig zien bij kinderen die vanuit Tsjechië worden geadopteerd. De special needs categorieën D en E, vaak ook wel in combinatie met A of B zijn het meest voorkomend. Incidenteel komt ook categorie F voor, het gaat dan om kinderen die ouder zijn dan 6 jaar. Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. 

Het is niet waarschijnlijk dat kinderen jonger dan 1,5 jaar vanuit Tsjechië worden geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst. 

Kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben met enige regelmaat een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u open staat voor een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is. 

Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in adoptie vanuit Tsjechië contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. We kunnen dan met u bespreken welke special needs achtergronden regelmatig voorkomen en de wijze waarop die in uw gezinsrapport omschreven moeten zijn. 

 

Kinderen van alle leeftijden worden geplaatst vanuit Tsjechië. Gezien de procedure, is het onwaarschijnlijk dat een kind jonger dan 1 jaar geplaatst wordt. Indien u wel in aanmerking wilt komen voor opname van een kind jonger dan 1 jaar, dan dient dit in uw gezinsrapport te zijn opgenomen.

In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u een kind in een leeftijd met een bandbreedte van tenminste 5 jaar mag opnemen. Daarnaast dient u in ieder geval positief advies te hebben voor opname van een kind tot 72 maanden. Dit betekent dat in uw gezinsrapport tenminste 12 tot 72 maanden moet zijn opgenomen, maar andere leeftijden zijn natuurlijk ook mogelijk zolang minimaal de bandbreedte van 5 jaar wordt aangehouden. 

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Tsjechië kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing alleen of tot 10 (120 maanden) jaar bij plaatsing met siblings. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtpunten zijn voor het gezinsonderzoek.

Vanuit Tsjechië kunnen siblings geplaatst worden. Bij dergelijke plaatsingen is het niet ongebruikelijk dat één of meerdere kinderen ouder zijn dan 72 maanden. De bemiddelaars van de NAS kunnen u hier verder over informeren.

Plaatsing van siblings uit Tsjechië komt incidenteel voor. 

Volgens de Nederlandse wet mogen maximaal twee kinderen tegelijk in een procedure worden geplaatst. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Er is soms behoefte aan aspirant adoptieouders die 2, 3 of 4 kinderen in dezelfde procedure willen opnemen, waarbij tenminste één kind ouder mag zijn dan 72 maanden (6 jaar). 

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Een enkele keer worden kinderen geplaatst die verlaten werden, dit is echter uitzonderlijk. In dit geval is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

 

 

 1. Uw dossier wordt ter vertaling opgestuurd naar onze vertegenwoordiger in Tsjechië.  Enkele stukken moeten jaarlijks vernieuwd worden. 
 2. Het dossier wordt ingediend bij UMPOD, de Centrale Autoriteit van Tsjechië.
 3. Een matchingsvoorstel wordt gedaan door UMPOD. 
 4. Het kinddossier wordt vertaald en door de NAS juridisch en inhoudelijk beoordeeld. Aanvullende vragen kunnen worden gesteld, aanvullende documenten kunnen worden opgevraagd en de NAS kan extern advies vragen over onderdelen van de achtergrond.
 5. Wanneer de achtergrond van het kind duidelijk is, wordt instemming voor de plaatsing aangevraagd aan de Nederlandse Centrale autoriteit (Certificate of approval).
 6. Na instemming van de Nederlandse CA krijgt u het voorstel!
 7. U accepteert het voorstel schriftelijk en komt naar de NAS voor een afreisgesprek. Bij opname in een gezin met twee partners komt u samen. Indien een alleenstaande aanvrager een reisgenoot mee wil nemen, komt deze ook mee naar het afreisgesprek.
 8. Van de NAS krijgt u instructie welke documenten van uw ouderdossier na voorstel hernieuwd aangeleverd moeten worden, zoals bijvoorbeeld de VOG.
 9. Inmiddels wordt het kind voorbereid op uw komst. Het sociale team maakt hiervoor een programma dat leeftijdsadequaat is en meerdere weken kan omvatten.
 10. U reist af naar Tsjechië waarbij u eerst naar Brno gaat voor een afspraak met UMPOD. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over het programma van de komende weken en kunnen aanvullende vragen gesteld worden over het adoptieproces.
 11. Vervolgens gaat u naar de regio waar het kind verblijft. Voorafgaand aan de ontmoeting met het kind heeft u een gesprek met het team dat het kind begeleidt. Hierin kunt u aanvullende vragen stellen over het kind en diens achtergrond. Wanneer de informatie bekend is, zal deze gegeven worden.
 12. Bij voorkeur verblijft u vervolgens – indien het tehuis hier voorzieningen voor heeft – in het kindertehuis gedurende de eerste week van socialisatie.  Gedurende deze periode vindt er een begeleiding plaats door een psycholoog van het tehuis. 
 13. Wanneer de eerste socialisatieweek goed is verlopen, kan uw kind mee naar uw verblijfplaats. Dit is in dezelfde regio als waar het tehuis gevestigd is. Regelmatig zal een afspraak gemaakt worden met een sociaal medewerkster of psycholoog gedurende deze ingroeiperiode. De periode duurt meestal ca. 14 tot 21 dagen, afhankelijk van het tempo van het kind dat door het kind wordt bepaald. 
 14. Wanneer de deskundige begeleiders en de lokale autoriteiten tevreden zijn over de ingroei periode, wordt de administratieve afhandeling ingezet door middel van het aanvragen van de voogdij overdracht bij de rechtbank in Brno.
 15. U reist weer naar Brno en zet bij de rechtbank de handtekening onder de voogdij overdracht.
 16. Bij UMPOD ontvangt u het (Tsjechische) paspoort van het kind en de voogdijpapieren. De papieren moeten worden voorzien van een apostille, dit doet u in Praag. Hiervoor ontvangt u een instructie.
 17. Ouders en kind kunnen terugreizen naar Nederland.
 18. De zorgperiode van 6 maanden gaat in. In deze 6 maanden maakt u drie keer een opvolgrapport.
 19. Na 6 maanden vraagt u in de Nederlandse rechtbank de adoptie-uitspraak aan, u hoeft dus niet terug naar Tsjechië voor de uitspraak. Via de NAS krijgen we toestemming vanuit Tsjechië om de aanvraag in te dienen bij de rechtbank. Gedurende de rechtbank procedure moet u tot 12 maanden na thuiskomst nog een opvolgrapport maken. Daarna maakt u nog een aantal rapportages tot de leeftijd van het kind van 18 jaar. Het aantal rapporten is afhankelijk van de leeftijd van het kind op moment van de voogdijoverdracht.
 20. De rechtbank uitspraak! 
 21. Na een wettelijke (Nederlandse) bezwaartermijn van 3 maanden ontvangt u de adoptie-uitspraak en het Certificate of Conformity. Op dat moment is het kind officieel geadopteerd en Nederlander.  
 22. De uitspraak en de conformity worden vertaald en opgestuurd naar de Centrale Autoriteit UMPOD. Hiermee komt uw adoptieprocedure tot een einde. 

Bij de adoptiereis naar Tsjechië is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen. 

 

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel. Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders. 

 

De afreistijd hangt mede af van de voorbereiding van het kind op de plaatsing. U dient rekening te houden met een periode die tussen 3 weken of 2 maanden kan duren. Maar sneller of later afreizen kan ook voorkomen.

Het kind wordt op de plaatsing voorbereid door de medewerkers van het kindertehuis, eventueel wordt hierbij psychologische ondersteuning gegeven. De voorbereiding is leeftijdsadequaat, indien een kind ouder is, zal een langere voorbereidingstijd worden genomen. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat de adoptieouders verstrekken. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken. 

U verblijft de eerste week samen met het kind in het kindertehuis zodat het kind in de eigen omgeving aan u kan wennen. Als het kind er aan toe is en de begeleidende psycholoog is tevreden over de ingroei, mag het kind mee naar uw verblijfplaats voor de verdere afhandeling van de procedure.

 

De verblijfstijd ter plaatse is gemiddeld 6 weken. Kortere én langere verblijfstijd kunnen voorkomen. Oorzaak hiervoor zijn mee- en tegenvallers in de procedure of de snelheid van gewenning van het kind in uw gezin. 

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen. 

 

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking. 

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij  direct ingrijpen noodzakelijk is.

Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk.

In Tsjechië is een Nederlands sprekende vertegenwoordiger van de NAS aanwezig die de adoptieprocedure namens de NAS begeleidt. Deze vertegenwoordiger is persoonlijk aanwezig tijdens de eerste twee dagen van uw procedure.  U wordt verder door de medewerkers van UMPOD en van het kindertehuis begeleidt. Tijdens de adoptiereis krijgt u van UMPOD het originele dossier van het kind overhandigd. Er is persoonlijke begeleiding vanuit de NAS (op afstand vanuit Nederland) en procedurele begeleiding ter plaatse. 

Onze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens het formele deel in de eerste twee dagen van de adoptiereis. Voor vragen neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek anders met u afspreken.

In de meeste kindertehuizen spreken de verzorgsters Tsjechisch en zullen alleen bij uitzondering enkele woorden Engels of Duits spreken. Vanuit UMPOD is er een Engelssprekende begeleider. 

 

De officiële voertaal in Tsjechië is Tsjechisch. In het land wordt weinig Engels gesproken, zeker op het platteland kunt u er niet op rekenen dat men een andere taal spreekt. Onze begeleider ter plaatse spreekt Nederlands. Wij adviseren u om de wachttijd tot voorstel in ieder geval te gebruiken om Tsjechisch te leren zodat u tijdens uw verblijf redelijk kunt communiceren, zowel met het kind als met uw begeleiders.

 

Het kan worden besloten door uw begeleiders dat de inschakeling van een tolk benodigd is. De kosten hiervoor zijn niet in de procedure inbegrepen en dient u ter plaatse te voldoen.

Tsjechië is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 juni 2000.

 

Het kind komt op een voogdijbeschikking naar Nederland. Als onderdeel van de adoptieprocedure wordt de adoptie bij de Nederlandse rechtbank aangevraagd. Hierbij verkrijgt het kind van rechtswege het Nederlanderschap. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden voor een advocaat. Deze kosten zijn niet in het tarief opgenomen.

 

De dossiers van de kinderen uit Tsjechië zijn gesloten. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen niet vrij ter beschikking is. De autoriteit stelt informatie ter beschikking, maar kan ook besluiten om informatie die de privacy van de biologische familie raakt niet te verstrekken. Medische en psychologische informatie worden alleen in samenvatting verstrekt. 

Aanvullende vragen in de matchingsfase worden beantwoord voor zover mogelijk. Het kind kan zelf op een bepaalde leeftijd – meestal 18 jaar – in Tsjechië inzage in het eigen dossier aanvragen. Het is ter bepaling aan de autoriteiten in het land in hoeverre het kind volledige of gedeeltelijke inzage in het eigen dossier krijgt.

Tijdens de adoptiereis kunnen de adoptieouders alle informatie vragen in het formele deel van de procedure. Voor zover mogelijk zal hierop antwoord worden gegeven.

 

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de rechtbank. Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt meestal geen deel uit van het kinddossier omdat dit de privacy van de biologische ouders kan raken. Een beschrijving van het proces maakt meestal wel onderdeel uit van het kinddossier.

 

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten in Tsjechië bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien gedurende een langere periode geen Tsjechische adoptieouders gevonden werden.

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het kinddossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft. 

De actuele tarieven voor Tsjechië dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site aan.

De Nederland kosten van de procedure voor Tsjechië bedraagt 11.660 euro. 
De buitenland kosten van de procedure in Tsjechië bedraagt 1.500 euro. 

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten.

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. In Tsjechië moet de vertaler van het dossier zijn geaccordeerd door de Centrale autoriteit. Als gevolg hiervan heeft u geen vrije keuze in vertaler, uw dossier wordt vertaald door onze vertegenwoordiger die tolk/vertaler Nederlands/Tsjechisch en Tsjechisch Nederlands is. Zij is ook uw begeleider en tolk tijdens de eerste twee dagen van uw adoptiereis.

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier.

Voor de adoptieprocedure naar Nederlands recht heeft u een advocaat nodig. De kosten hier voor zijn niet in het tarief opgenomen en dienen door u rechtstreeks aan de advocaat te worden betaald. Dit heeft te maken met de advocaat/cliënt relatie. 

 

In Tsjechië werkt de NAS rechtstreeks samen met UMPOD die de Centrale autoriteit is.

De NAS is geaccrediteerd door UMPOD.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen.  Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

 

De statistiek over plaatsingen uit Tsjechië, is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

 

© De Webmakers | Inloggen