NL | EN

Adoptie Portugal

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit Portugal is open.
De landenwachtlijst is open.

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Portugal te kunnen adopteren:

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw relatie.
  • Samenwonenden in een man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw relatie.
  • Alleenstaande vrouw.
  • Alleenstaande man.

 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • De minimale huwelijksduur is 4 jaar bij een aanvraag door twee gehuwde partners gezamenlijk. De periode van samenwonen voorafgaand aan het huwelijk wordt niet meegerekend.
  • Bij aanvraag door één partner van een gehuwd stel of door een één van de partners van een samenwonend stel, worden geen eisen gesteld aan duur van het huwelijk of de relatie.

 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Aanvraag door één partner van een gehuwd stel is mogelijk.
  • Zowel de man als de vrouw van een gehuwd stel mogen alleenaanvrager zijn.
  • Bij aanvraag door een samenwonend man/vrouw stel kunnen zowel de man als de vrouw de aanvragende partner zijn.
  • Niet gehuwden dienen een samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap te hebben.
  • Bij beoordeling van het dossier en toewijzing van een kind wordt de gezinssamenstelling beoordeeld en niet alleen de juridische aanvrager indien er sprake is van een alleenaanvraag binnen de relatie.
 • Leeftijd
  • Bij gezamenlijke aanvraag door gehuwden is de leeftijd van de oudste aspirant adoptieouder tenminste 25 jaar bij opsturen van het dossier en maximaal 60 jaar bij de plaatsing van een kind.
  • Bij aanvraag door één van de partners van een gehuwd stel, is de leeftijd van de oudste aspirant adoptieouder tenminste 30 jaar bij opsturen van het dossier. De maximale leeftijd van de aanvrager of diens partner is maximaal 60 jaar* bij de plaatsing van het kind.
  • Bij aanvraag door een samenwonend stel of een stel met geregistreerd partnerschap, is de leeftijd van de aanvragende partner tenminste 30 jaar bij opsturen van het dossier. De maximale leeftijd van de aanvrager of diens partner is maximaal 60 jaar* bij de plaatsing van het kind.
  • Bij aanvraag door een alleenstaande is de leeftijd tenminste 30 jaar bij opsturen van het dossier en maximaal 60 jaar bij de plaatsing van het kind.
  • Wanneer de leeftijd* van de oudste partner (gehuwden), aanvragende partner (samenwonenden, alleen aanvragende gehuwde), of aanvrager (alleenstaande) hoger is dan 50 jaar, mag het leeftijdsverschil met het kind maximaal 50 jaar zijn.

* Bij aanvraag door een van de partners binnen een relatie (huwelijk, samenwonen of geregistreerd partnerschap) wordt de leeftijd van beide partners beoordeeld. Ook als die partner juridisch niet de aanvrager is.

Verder is bij adoptie uit Portugal de volgende informatie essentieel

 • Vanuit Portugal wordt met name voor kinderen met meerdere complexe special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders. Kunt of wilt u hier niet aan voldoen, dan kunt u helaas geen procedure uit Portugal opstarten.
 • Gezien de achtergrond van de kinderen, neemt de NAS alleen aanvragen in behandeling van aspirant adoptieouders die ruim open staan voor leeftijden in combinatie met meerdere (complexe) special needs en/of opname van siblings met tenminste 2, 3 of 4 kinderen.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Portugal.
 • Bij adoptie door een stel, ben u verplicht om beiden naar Portugal af te reizen voor de adoptie reis, ook indien de adoptieprocedure juridisch wordt gevoerd in naam van één van de partners.
 • Een plaatsing vanuit de Portugese gebiedsdelen Madeira of de Azoren behoort ook tot de mogelijkheden, indien het kind tot moment van plaatsing hier woonachtig is. Voorwaarde voor toelating tot dit adoptieprogramma is dat u in staat bent om ook naar deze eilanden te reizen. Het is niet mogelijk om de eilanden uit te sluiten in uw adoptieprocedure.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis, in overleg met en na toestemming van de Portugese autoriteiten. De andere ouder blijft met het kind in Portugal. De procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Portugal zijn. 

Adoptie uit Portugal is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Portugal niet mogelijk. 

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Portugal beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 • In uitzonderlijke gevallen is er sprake van kinderen die verlaten of vondeling zijn. In dit geval is er weinig tot niets bekend over de sociaal maatschappelijke en medische achtergrond van het kind. Dit houdt in dat aspirant adoptieouders in ieder geval open moeten staan voor de SN categorie A, onder meer als gevolg van de onbekende achtergrond van de ouders, verdere familie en de zwangerschap.
 • In uitzonderlijke gevallen is er sprake van vrijwillige afstand. Bij vrijwillige afstand is het niet altijd mogelijk om de afstandsouder(s) te ontmoeten.
 • Regelmatig komen kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd.
 • Het komt voor dat de biologische ouders van een kind afkomstig zijn uit een voormalige kolonie van Portugal. Indien het kind niet de nationaliteit van Portugal zou hebben, kan het voorkomen dat een visum voor Nederland nodig is. Dit wordt door de NAS aangevraagd.
 • Soms hebben de kinderen die voor buitenlandse adoptie geplaatst worden een specifieke etnische afkomst. Als gevolg van discriminatie en/of uitsluiting hebben zij in Portugal weinig toekomstmogelijkheden. Deze kinderen zijn helaas binnenlands vrijwel niet te plaatsen.
 • Alle kinderen worden voorafgaand aan de adoptie opgevangen in een tehuis. Er is in een regio een proef gestart om oudere kinderen die al langer in een tehuis wonen, gedurende enige tijd in een gespecialiseerd pleeggezin te plaatsen om hen zo voor te bereiden op een normaal gezinsleven in het adoptiegezin.

In verband met de privacy van de kinderen die eerder vanuit Portugal werden geadopteerd, is op deze website geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de medische en psychische achtergronden. In algemene zin worden kinderen uit de special needs categorie A, B, C, D en/of E geplaatst. Incidenteel komt ook categorie F voor, maar alleen in sibling plaatsingen waarbij tenminste een van de kinderen een (complexe) special need heeft.

Bij plaatsing van kinderen uit Portugal is over het algemeen sprake van meerdere en soms complexe special needs. U dient hiervoor open te staan en dit blijkt uit uw gezinsrapport. 

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in Portugal contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. 

Vanuit Portugal worden soms ook kinderen jonger dan 1,5 jaar geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst, zeker wanneer er sprake is van meerdere en soms complexe special needs. De gezondheidszorg in Portugal en de verzorging in de tehuizen (therapieën e.d.) zijn goed. De gezondheidszorg is bijzonder hiërarchisch georganiseerd waardoor het soms lastig is om aanvullende informatie te krijgen. 

Vrijwel alle kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient een positief advies te zijn opgenomen voor de adoptie van een kind met een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is.

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Portugal kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen, bij plaatsing van een kind alleen of in ieder geval tot en met 10 jaar (120 maanden) met siblings. In het verleden is dit soort plaatsingen regelmatig voorgekomen vanuit Portugal. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtspunten zijn voor het gezinsonderzoek. 

Het is voor ons Portugese programma noodzakelijk om ruim open te staan voor leeftijden. Over het algemeen worden uit Portugal kinderen geplaatst tussen de 24 en 72 maanden. Plaatsing van zowel jongere als oudere kinderen kan voorkomen. Wij vragen van u om tenminste open te staan voor plaatsing van een kind tussen 0 en 72 maanden (bij 1 kind) en 0 en 96 maanden bij siblings.

Vanuit Portugal worden regelmatig siblings geplaatst. Bij dergelijke plaatsingen is het niet ongebruikelijk dat één of meerdere kinderen ouder zijn dan 72 maanden. De bemiddelaars van de NAS kunnen u hier verder over informeren.

Plaatsing van siblings uit Portugal komt regelmatig voor. Volgens de Nederlandse wet mogen maximaal twee kinderen tegelijk in een procedure worden geplaatst. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Er is regelmatig behoefte aan aspirant adoptieouders die 2, 3 of 4 kinderen in dezelfde procedure willen opnemen, waarbij tenminste één kind ouder mag zijn dan 72 maanden. Bij sibling adopties kunnen we kinderen tot eind basisschool leeftijd plaatsen. 

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit Portugal worden soms kinderen geplaatst die verlaten werden of te vondeling werden gelegd. In dit geval is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

De procedure voor adoptie uit Portugal verschilt op een belangrijk punt aanzienlijk van de meeste andere landen. Kinderen vanuit Portugal komen niet op een adoptie-uitspraak maar op een voogdij-uitspraak naar Nederland. 

In de Portugese wet staat dat voorafgaand aan de adoptie een kind 6 maanden verzorgd moet worden door de aspirant adoptieouders. Deze periode mag u in Nederland doorbrengen. In de verzorgingsperiode van 6 maanden maakt u 3 opvolgrapporten. Deze worden vertaald en via de NAS opgestuurd aan de Portugese Centrale autoriteit. Bij een goed verloop mag u na 6 maanden de adoptie in de Nederlandse rechtbank  aanvragen, u hoeft hiervoor niet terug naar Portugal. Omdat de adoptie-uitspraak onderdeel uitmaakt van uw procedure, wijst de NAS de advocaat aan die uw adoptieprocedure begeleidt. Totdat de rechtbank in Nederland uitspraak doet, stuurt u vervolgens nog iedere 3 maanden via de NAS opvolgrapportages naar Portugal. Indien de rechtbank in Nederland niet snel werkt, kan het dus voorkomen dat u nog meerdere rapporten op moet sturen en u hiervoor ook kosten moet maken.

Hieronder volgt de procedure beschrijving zoals die ‘volgens het boekje’ verloopt. Veel internationale adopties in Portugal zijn als gevolg van hun complexiteit maatwerk waarbij één of meerdere stappen anders of in andere volgorde kunnen verlopen.

 1. Uw dossier wordt opgestuurd naar de Portugese Centrale autoriteit.
 2. Wanneer een kind binnenlands niet geplaatst kan worden, kan het voor buitenlandse adoptie in aanmerking komen.
 3. Een kind dat (internationaal) plaatsbaar is wordt door het sociale team van de regio waar het woont voorgedragen voor adoptie. Dit kan nadat de ouderlijke macht is beëindigd en de adoptabiliteit is vastgesteld.
 4. De Portugese Centrale autoriteit draagt aspirant adoptieouders voor aan het regionale sociale team.
 5. Indien de Nederlandse aspirant adoptieouders door het regionale sociale team worden geaccepteerd, ontvangt de NAS het volledige kinddossier.
 6. Het kinddossier wordt vertaald en door de NAS juridisch en inhoudelijk beoordeeld. Aanvullende vragen kunnen worden gesteld en de NAS kan extern advies vragen over onderdelen van de achtergrond.
 7. Wanneer de achtergrond van het kind duidelijk is, wordt instemming voor de plaatsing aangevraagd aan de Nederlandse Centrale autoriteit (Certificate of approval).
 8. Na instemming van de Nederlandse CA krijgt u het voorstel!
 9. U accepteert het voorstel schriftelijk en komt naar de NAS voor een afreisgesprek. Bij opname in een gezin met twee partners komt u samen. Indien een alleenstaande aanvrager een reisgenoot mee wil nemen, komt deze ook mee naar het afreisgesprek.
 10. Inmiddels wordt het kind voorbereid op uw komst. Het regionale sociale team maakt hiervoor een programma dat leeftijdsadequaat is en meerdere weken kan omvatten.
 11. U reist af naar Portugal en bezoekt het kind in het kindertehuis net zo lang tot het kind laat zien dat het klaar is om met u mee te gaan. De bezoek periode kan variëren van een paar dagen tot meer dan een week.
 12. Als het kind er aan toe is gaat het mee naar uw verblijfsplaats. Het regionale sociale team vraagt bij de regionale rechtbank de voogdij overdracht aan. Soms moet u voor de behandeling naar de rechtbank, sommige rechtbanken vragen om een video verbinding en sommige rechtbanken hanteren een administratieve procedure. Dit deel van de procedure kan dus per regio verschillen.
 13. Na de voogdij-uitspraak laat u de documenten legaliseren, deels in de regio, deels in Lissabon. Het regionale sociale team overhandigt u de reispapieren van het kind.
 14. Als alles helemaal rond is mag u naar huis!
 15. De zorgperiode van 6 maanden gaat in. In deze 6 maanden maakt u drie keer een opvolgrapport.
 16. Na 6 maanden vraagt u in de Nederlandse rechtbank de adoptie-uitspraak aan. U krijgt hiervoor toestemming vanuit Portugal. Gedurende de rechtbank procedure blijft u iedere drie maanden een opvolgrapport maken.
 17. De rechtbank uitspraak! Het kind is nu officieel geadopteerd en Nederlander.
 18. Na een wettelijke bezwaartermijn van 3 maanden ontvangt u de adoptie-uitspraak en het Certificate of Conformity. Beiden worden vertaald naar het Portugees en opgestuurd naar de Portugese Centrale autoriteit. Hiermee komt uw adoptieprocedure tot een einde.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel. 

Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders. Uitzondering wordt gemaakt voor buitenlandse ouders die beduidend beter aansluiten bij de behoefte van een specifiek kind.

De afreistijd hangt mede af van de voorbereiding van het kind op de plaatsing. U dient rekening te houden met een periode die tussen 3 weken of 2 maanden kan duren. Maar sneller of later afreizen kan ook voorkomen.

Het kind wordt op de plaatsing voorbereid door de medewerkers van het kindertehuis, eventueel wordt hierbij psychologische ondersteuning gegeven. De voorbereiding is leeftijdsadequaat, indien een kind ouder is, zal een langere voorbereidingstijd worden genomen. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat de adoptieouders verstrekken. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken. 

U bezoekt het kind in het kindertehuis zodat het kind in de eigen omgeving aan u kan wennen. Het kind geeft het tempo van de gewenning aan: soms is dat een paar dagen, soms meer dan een week. Als het kind er aan toe is mag het mee naar uw verblijfplaats voor de verdere afhandeling van de procedure.

De verblijfstijd ter plaatse is gemiddeld 5 tot 6 weken. Kortere én (incidenteel) langere verblijfstijd kunnen voorkomen. Oorzaak hiervoor zijn mee- en tegenvallers in de procedure. Maar ook feestdagen, werkdruk bij de rechtbank en andere instanties kunnen van invloed zijn op de verblijfstijd.

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de Portugese autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen die direct ingrijpen vragen.

Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk. 

Ter plaatse is een Nederlands sprekende vertegenwoordiger van de NAS aanwezig gedurende de eerste twee  dagen van de kennismakingsbezoeken.

Tot aan de voogdij overdracht kunt u voor begeleiding ook een beroep doen op het regionale sociale team. In Portugal wordt niet door iedereen even goed Engels gesproken, met name op het platteland kan dit voorkomen.

Voor vragen over de procedure neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek anders met u afspreken.

De officiële voertaal in Portugal is Portugees. Er wordt in het land behalve in de grote steden weinig Engels gesproken. De begeleider ter plaatse spreekt Nederlands en Portugees. De medewerkers van het begeleidende sociale team spreken Portugees en soms ook enigszins Engels. 

Wij adviseren u om de wachttijd tot voorstel in ieder geval te gebruiken om Portugees te leren zodat u tijdens uw verblijf redelijk kunt communiceren, zowel met het kind als met uw begeleiders.

 

Portugal is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 juli 2004.

Het kind komt op een voogdij-beschikking naar Nederland. Als onderdeel van de adoptieprocedure wordt de adoptie bij de Nederlandse rechtbank aangevraagd. Hierbij verkrijgt het kind van rechtswege het Nederlanderschap. Aan deze procedure zijn kosten verbonden die geen onderdeel uitmaken van het tarief van de NAS. Indien de procedure bij de rechtbank lang duurt, kan de Portugese Centrale autoriteit verzoeken om extra verslagen over het kind op te maken. Hieraan zijn kosten verbonden voor vertaling. 

De dossiers van de kinderen uit Portugal zijn gesloten. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen niet vrij ter beschikking is. De Centrale autoriteit stelt informatie ter beschikking, maar krijgt soms zelf niet alle informatie in detail. Zo worden rapporten over de achtergrond van het kind soms alleen in samenvatting verstrekt. Daarnaast kunnen de autoriteiten ook besluiten om informatie die de privacy van de biologische familie raakt niet te verstrekken.

Aanvullende vragen in de matchingsfase worden beantwoord voor zover mogelijk. Het kind kan zelf op een bepaalde leeftijd – meestal vanaf 18 jaar – in Portugal inzage in het eigen dossier aanvragen. Het is ter bepaling aan de autoriteiten in het land in hoeverre het kind volledige of gedeeltelijke inzage in het eigen dossier krijgt. 

Indien de adoptieouders open staan voor contact met de biologische familie, kunnen zij tijdens de procedure ter plaatse een brief hierover – in het Portugees – in het dossier laten opnemen. Wanneer de biologische familie navraag doet naar het kind, dan zal hen worden gevraagd of ook zij open staan voor contact. Er wordt niet actief contact opgenomen met de biologische familie. Eventueel contact verloopt via tussenpersonen: het regionale sociale team of de Portugese Centrale autoriteit en de NAS.

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de rechtbank. Het verzoek wordt door de vertegenwoordiger van het kind ingediend, meestal is dit de plaatselijke kinderbescherming. Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt meestal geen deel uit van het kinddossier omdat dit de privacy van de biologische ouders kan raken. Een beschrijving van het proces maakt meestal wel onderdeel uit van het kinddossier.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit Portugal bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien gedurende een langere periode geen Portugese adoptieouders gevonden werden.

Daarnaast is het in Portugal mogelijk dat er voor buitenlandse adoptieouders wordt gekozen in plaats van een nationaal gezin wanneer de achtergrond van de buitenlandse ouders aanzienlijk beter aansluiten bij de behoeften van het kind. Hiermee voldoet Portugal aan een belangrijk principe van het subsidiariteits principe, namelijk dat geschiktheid belangrijker is dan nationaliteit.

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het kinddossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft.

De actuele tarieven voor Portugal dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor Portugal bedraagt 12.070 euro.
De buitenland kosten van de procedure in Portugal bedraagt 1.550 euro.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten. 

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. 

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier

Voor de adoptieprocedure naar Nederlands recht heeft u een advocaat nodig. De kosten hier voor zijn niet in het tarief opgenomen en dienen door u rechtstreeks aan de advocaat te worden betaald. Dit heeft te maken met de advocaat/cliënt relatie. 

Indien een kind dat in uw gezin wordt geplaatst niet de Portugese nationaliteit heeft, kan het voorkomen dat een visum voor Nederland moet worden aangevraagd. De NAS doet deze aanvraag. De kosten hiervoor (enkele tientjes) worden doorbelast.

In Portugal werkt de NAS rechtstreeks samen met de Portugese Centrale autoriteit. 

Vanuit de overheid zijn de Centrale autoriteit en de regionale sociale teams betrokken bij de adopties. Deze instanties dragen onder meer verantwoording voor (toezicht op) de wijze waarop afstand is gedaan, de verklaring van adoptabiliteit, het onderzoeken van de subsidiariteit en het toewijzen van ouders aan kinderen. 

De NAS is geaccrediteerd door de Portugese Minister van Justitie.

De begeleider ter plaatse is Nederlands.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen.  Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De statistiek over plaatsingen uit Portugal, is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen