NL | EN

Adoptie Peru

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit Peru is open.
De landenwachtlijst is open.

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Peru te kunnen adopteren.

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw relatie.
  • Geregistreerd partners in een man/vrouw relatie, waarbij beide partners aanvrager mogen zijn.
  • Samenwonenden in een man/vrouw relatie, waarbij beide partners aanvrager mogen zijn.
  • Alleenstaande heteroseksuele vrouw.
  • Alleenstaande heteroseksuele man.

 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • De minimale relatieduur is 2 jaar. De periode van samenwonen voorafgaand aan het huwelijk wordt meegerekend.
  • Bij niet-gehuwden is de relatieduur aantoonbaar met een samenlevingsovereenkomst of notariële verklaring.
  • Het geregistreerd partnerschap wordt in Peru erkend.
  • Er is geen minimale huwelijksduur. U dient getrouwd te zijn op het moment dat uw dossier verstuurd wordt.

 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Aanvraag door één partner van een gehuwd stel is mogelijk, zowel de man als de vrouw mogen alleenaanvrager zijn.
  • Bij aanvraag door een samenwonend stel kunnen zowel de man als de vrouw de aanvragende partner zijn.
  • Bij beoordeling van het dossier en toewijzing van een kind wordt de gezinssamenstelling beoordeeld en niet alleen de juridische aanvrager indien er sprake is van een alleenaanvraag binnen de relatie.

 • Leeftijd
  • Bij aanvraag door een stel is de leeftijd van de oudste adoptieouder tenminste 25 en maximaal 62 jaar, op moment van indiening van het dossier.
  • Bij aanvraag door een alleenstaande aanvrager is de leeftijd tenminste 25 en maximaal 62 jaar, op moment van indiening van het dossier.

Verder is bij adoptie uit Peru de volgende informatie essentieel

 • Het ouderdossier heeft een geldigheidsduur van 3 jaar na indiening. Na 3 jaar dient het dossier vernieuwd te worden. Hierbij is sprake van kosten voor verzamelen, vertalen en legaliseren van dossierstukken.
 • In uw gezinsrapport dient u positief advies te hebben voor opname van een kind tot 72 maanden.
 • Vanuit Peru wordt met name voor kinderen met special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders. Een indicatie van de achtergronden vindt u verder op deze pagina.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Peru.
 • Het komt regelmatig voor dat adoptieouders worden gevraagd om sneller af te reizen naar Peru, men streeft naar afreizen binnen 2 weken na acceptatie voorstel.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis, in overleg met en na toestemming van de Peruaanse autoriteiten. De andere ouder blijft met het kind in Peru. De procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Peru zijn. 

Adoptie uit Peru is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Peru niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Peru beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 • In Peru ligt de nadruk op terugkeer naar of hereniging met de biologische familie. Dat kunnen de ouders of de extended family zijn. Er wordt veel moeite gedaan om dit – al dan niet met ondersteuning – tot stand te brengen.
 • Het vrijwillig afstand doen van kinderen is in Peru niet toegestaan.
 • Er is regelmatig sprake van kinderen die verlaten of vondeling zijn. In dit geval is er weinig tot niets bekend over de sociaal maatschappelijke en medische achtergrond van het kind. Dit houdt in dat aspirant adoptieouders in ieder geval open moeten staan voor de special needs categorie A, onder meer als gevolg van de onbekende achtergrond van de ouders, verdere familie en de zwangerschap.
 • Regelmatig komen kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd door de familierechter.
 • Peru kent geen pleegzorg. De meeste kinderen worden voorafgaand aan de adoptie opgevangen in kindertehuizen. Zeer incidenteel zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

Op deze website wordt in algemene zin informatie gegeven over medische en psychische achtergronden die we verwachten bij kinderen die vanuit Peru worden geadopteerd. De special needs categorieën A, B, C, D en E zijn het meest voorkomend. Incidenteel komt ook categorie F voor. Daarbij gaat het vrijwel altijd om kinderen die ouder dan 72 maanden of onderdeel van een sibling groep zijn.

Het is noodzakelijk om (ruim) open te staan voor special needs om via dit programma te kunnen adopteren.

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. 

Vanuit Peru kunnen incidenteel kinderen jonger dan 1,5 jaar geplaatst worden. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst. Onze algemene ervaring met medische zorg (onderzoek en gespecialiseerde behandeling) in Latijns Amerikaanse landen is dat deze beperkt zijn voor kinderen in tehuizen. Of dit ook geldt in Peru kunnen we nog niet op basis van ervaring aangeven. 

Kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben met enige regelmaat een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Door verwaarlozing in het oorspronkelijke gezin, gevolgd door opname in een tehuis met relatief grote groepen en wisselende verzorgers, kan ook een vertekend beeld ontstaan over de psychomotorische en soms ook over de cognitieve achterstand van kinderen, die na plaatsing in een gezin snel ingelopen kunnen worden. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat vaak veel winst valt te behalen, maar dat in de bemiddelingsfase niet te voorspellen is of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u open staat voor een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is. 

Het komt soms ook voor dat voor medisch gezonde kinderen een gezin wordt gezocht. Vrijwel zonder uitzondering betreft dit kinderen die ouder zijn dan 6 jaar – al dan niet als deel van een sibling groep – die een belaste sociale achtergrond hebben als gevolg van trauma’s. Hierbij is dan ook vaak sprake van ontwikkelingsachterstanden. 

Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in adoptie vanuit Peru contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. We kunnen dan met u bespreken welke special needs achtergronden regelmatig voorkomen en de wijze waarop die in uw gezinsrapport omschreven moeten zijn.

Kinderen van alle leeftijden worden geplaatst vanuit Peru. In uw gezinsrapport dient u een positief advies te hebben voor opname van een kind van 0 tot 72 maanden. Gezien de procedure, is het onwaarschijnlijk dat een kind jonger dan 1 jaar geplaatst wordt. 

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Peru kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing alleen of tot 10 jaar (120 maanden) bij plaatsing met siblings. De verwachting is dat dit soort plaatsingen regelmatig zullen voorgekomen vanuit Peru. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtspunten zijn voor het gezinsonderzoek.

De verwachting is dat plaatsing van siblings uit Peru regelmatig zal voor komen. De Peruaanse autoriteiten doen veel moeite om siblings bij elkaar te houden. De leeftijd binnen een sibling groep kan soms ver uit elkaar lopen.

Volgens de Nederlandse wet mogen maximaal twee kinderen tegelijk in een procedure worden geplaatst. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Er is regelmatig behoefte aan aspirant adoptieouders die 2, 3 of 4 kinderen in dezelfde procedure willen opnemen, waarbij tenminste één kind ouder mag zijn dan 72 maanden (6 jaar). 

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit Peru worden regelmatig kinderen geplaatst die verlaten werden of te vondeling werden gelegd. In dit geval is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

Peru is een nieuw contact van de NAS. Onderstaande procedure schets is tot stand gekomen aan de hand van de Peruaanse wet, gesprekken met onze partner ter plaatse en de Peruaanse Centrale autoriteit. In de praktijk zal moeten blijken of deze procedure schets overeenkomstig de werkelijkheid is. 

 1. Uw dossier wordt opgestuurd naar onze Peruaanse partner in Lima.
 2. Het dossier wordt ingediend bij de DEIA die zal het beoordelen en een besluit neemt over acceptatie. Deze stap kan enkele maanden in beslag nemen.
 3. Voordat een kind wordt gematcht, vindt aan Peruaanse zijde onderzoek plaats. Een kind kan in aanmerking komen voor internationale adoptie wanneer er geen mogelijkheden zijn voor (terug)plaatsing bij de biologische familie of nationale adoptie.
 4. Wanneer een match gemaakt kan worden, ontvangt de NAS het kinddossier en de toewijzing.
 5. Het kinddossier wordt vertaald en door de NAS juridisch en inhoudelijk beoordeeld. Aanvullende vragen kunnen worden gesteld en de NAS kan extern advies vragen over onderdelen van de achtergrond.
 6. Wanneer de achtergrond van het kind duidelijk is, wordt instemming voor de plaatsing aangevraagd aan de Nederlandse Centrale autoriteit (Certificate of approval).
 7. Na instemming van de Nederlandse CA krijgt u het voorstel!
 8. U accepteert het voorstel schriftelijk en komt naar de NAS voor een afreisgesprek. Bij opname in een gezin met twee partners komt u samen. Indien een alleenstaande aanvrager een reisgenoot mee wil nemen, komt deze ook mee naar het afreisgesprek.
 9. Inmiddels wordt het kind voorbereid op uw komst. Het regionale team van de SNA is verantwoordelijk voor de voorlopige (voogdij)plaatsing, evaluatie van de socialisatieperiode en definitieve plaatsing.  
 10. U reist af naar Peru en bezoekt het kind in het kindertehuis.
 11. Na het eerste bezoek maakt u kennis met het regionale team van de SNA. Zij maken rapporten op van dit bezoek en de vervolgbezoeken aan het kind.
 12. Wanneer het kind er aan toe en de SNA is tevreden over de socialisatie, mag het kind mee naar uw verblijfplaats. Gemiddeld duurt dit 1 week vanaf het eerste bezoek.
 13. Een periode van zorgplicht van 7 dagen gaat in. Ook dit wordt gevolgd door het regionale SNA team. Na 7 dagen zijn er 3 mogelijkheden: verlengen van de zorgperiode met 7 dagen, afbreken van de plaatsing of afronden van de plaatsing.
 14. Bij afronding van de plaatsing stelt de SNA een plaatsingsrapport op en geeft een voorlopig adoptiebesluit af.
 15. De SNA bereidt een definitief adoptiebesluit voor en vraagt zorg voor een nieuw geboortecertificaat. Het definitieve besluit wordt gemeld bij de rechtbank.
 16. De papieren die de SNA afgeeft moeten worden gelegaliseerd en een Certificate of Conformity wordt afgegeven.
 17. U kunt een Peruaans identiteitsbewijs aanvragen voor het kind.
 18. Na afgifte van het Peruaanse Certificate of Conformity kunt u bij de Nederlandse ambassade in Lima het Nederlandse (nood) paspoort aanvragen.
 19. Als alles helemaal rond is mag u naar huis! 

Bij de adoptiereis naar Peru is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven.

De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel.

Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders.

In algemene zin moet u in staat zijn om binnen 3 weken nadat u het voorstel accepteerde af te reizen. Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd om sneller (of juist later) af te reizen. De Peruaanse autoriteiten streven er naar dat u 2 weken na acceptatie van het voorstel afreist.

De periode tot afreizen kan mede afhangen van de voorbereiding van het kind op de plaatsing en de beschikbaarheid van het begeleidende team.

Ook met de voorbereiding op de plaatsing is nog geen ervaring. Aan de hand van de informatie die we hebben ontvangen is de volgende informatie opgesteld. In de praktijk zal moeten blijken of deze informatie overeenkomstig de werkelijkheid is. 

Het kind wordt op de plaatsing voorbereid door de medewerkers van het regionale team van de SNA en het kindertehuis, eventueel wordt hierbij psychologische ondersteuning gegeven. De voorbereiding is leeftijdsadequaat, indien een kind ouder is, zal een langere voorbereidingstijd worden genomen. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat de adoptieouders verstrekken. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken.

U bezoekt het kind in het kindertehuis zodat het kind in de eigen omgeving aan u kan wennen. Het kind geeft het tempo van de gewenning aan: soms is dat een paar dagen, soms meer dan een week. Als het kind er aan toe is mag het mee naar uw verblijfplaats voor de verdere afhandeling van de procedure. De SNA geeft aan dat de gemiddelde bezoekperiode 7 dagen is.

De verblijfstijd ter plaatse is naar verwachting gemiddeld 8 weken. Kortere én langere verblijfstijd kunnen voorkomen. Oorzaak hiervoor zijn mee- en tegenvallers in de procedure. Maar ook stakingen of werkdruk bij de betrokken instanties kunnen van invloed zijn op de verblijfstijd. Omdat het samenwerking tussen Peru en de NAS nieuw is, adviseren wij u vooralsnog om rekening te houden met een verblijfstijd van in ieder geval 8 weken. 

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij  direct ingrijpen noodzakelijk is.

Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk. 

In Peru is een Spaans en basis Engels sprekende vertegenwoordiger van de NAS aanwezig die de adoptieprocedure namens de NAS begeleidt. Tijdens de adoptiereis krijgt u van of namens deze vertegenwoordiger het originele dossier van het kind overhandigd. Er is persoonlijke begeleiding vanuit de NAS (op afstand vanuit Nederland) en procedurele begeleiding ter plaatse.

Onze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het formele deel van de procedure. Voor vragen neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek anders met u afspreken. 

In de kindertehuizen is lokaal personeel. Zij spreken Spaans.

De officiële voertaal in Peru is Spaans. Daarnaast wordt er Quechua en Aymara gesproken. De jongere generatie leert op school Engels, u kunt er niet van uitgaan dat er in het algemeen Engels wordt gesproken. Onze partner ter plaatse spreekt Spaans en enig basis Engels. 

Wij adviseren u om de wachttijd tot voorstel in ieder geval te gebruiken om Spaans te leren zodat u tijdens uw verblijf redelijk kunt communiceren, zowel met het kind als met uw begeleiders. Hou er rekening mee dat het Spaans dat in Europa gesproken wordt niet hetzelfde is als het Spaans in Latijns Amerika. U kunt dit vergelijken met het verschil tussen Amerikaans Engels en UK Engels. Het is handig om bij het zoeken van Spaanse les, hier rekening mee te houden.

Het kan worden besloten door uw begeleiders dat de inschakeling van een tolk benodigd is. De kosten hiervoor zijn niet in de procedure inbegrepen en dient u ter plaatse te voldoen.

Peru is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 januari 1996.

De adoptie die in Peru wordt uitgesproken, wordt van rechtswege erkend in Nederland. Na afronding van de adoptie is het geadopteerde kind dan ook Nederlander.

De dossiers van de kinderen uit Peru zijn open. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen – voor zover deze in het dossier aanwezig is – ter beschikking kan worden gesteld door de autoriteiten in het land. Het feit dat er sprake is van open dossiers wil niet automatisch inhouden dat alle informatie die wij in Nederland belangrijk of noodzakelijk achten, ook in het dossier aanwezig is of verstrekt wordt.

Het dossier is te allen tijde inzichtelijk voor de geadopteerde en de adoptieouders. Hieraan is geen minimale leeftijd verbonden. Het dossier is niet toegankelijk voor derden. Ook kan de adoptiefamilie door een specialist (aangewezen door de DGA) worden begeleid in het contact zoeken met en eventueel bezoeken van de biologische ouders.

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de rechtbank. In Peru wordt de nadruk gelegd op hereniging van het kind met de biologische familie en de ondersteuning daarbij. Pas wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt de ouderlijke macht beëindigd. Hierna is het mogelijk om het kind adoptabel te verklaren.

Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt deel uit van het kinddossier, zowel het document zelf als een verslag van het proces om tot beëindiging te komen. Dit verslag betreft het onderzoek, interviews en documenten die aan de rechter zijn voorgelegd en die de basis vormen van de beëindiging van de ouderlijke macht. 

Voordat een kind wordt gematched, vindt aan Peruaanse zijde onderzoek plaats. Hierbij wordt gekeken of het kind terug kan naar de biologische ouders of de extended family. In Peru wordt hier veel aandacht aan besteed en zijn er mogelijkheden voor ondersteuning aan de biologische familie. Wanneer het niet mogelijk is dat het kind terug gaat, wordt de ouderlijke macht beëindigd in de rechtbank door de familierechte. Hierna kan het kind adoptabel verklaard worden. Voor het kind wordt in eerste instantie beoordeeld of er nationaal adoptieouders beschikbaar zijn. Indien hier geen mogelijkheden voor zijn, kan het kind in aanmerking komen voor internationale adoptie. 

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit Peru bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien gedurende een langere periode geen nationale adoptieouders gevonden werden. 

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het kinddossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft.

De actuele tarieven voor Peru dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor Peru bedraagt 12.340 euro. 
De buitenland kosten van de procedure in Peru bedraagt 8.000 US Dollar.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten. 

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. 

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier.

De Centrale autoriteit in Peru is de DGA: Dirección General de Adopciones. De DGA is een onderdeel van het MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).   

Onder de DGA vallen een meerdere afdelingen en organisaties, die bij een deel van het adoptieproces betrokken zijn. Zo is bijvoorbeeld de DEIA verantwoordelijk is voor de evaluatie en acceptatie van ouderdossiers. De SNA is een onderdeel van de Centrale autoriteit waar de adoptieouders veel mee te maken krijgen. Het is namelijk de afdeling die verantwoordelijk is voor de voorlopige (voogdij) plaatsing, evaluatie van de socialisatieperiode en definitieve plaatsing. Ook voor de post-adoptie rapporten is een aparte afdeling, de DAPA. 

De NAS is geaccrediteerd door de DGA.

Partner van de NAS is een advocatenkantoor voor familierecht in Lima.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen. Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

Peru is een nieuw contactland van de NAS sinds 2018. Om die reden is er nog geen statistische informatie over plaatsingen uit Peru. Informatie over andere landen is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen