NL | EN

Nicaragua

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit Nicaragua is op dit moment gesloten.
De landenwachtlijst is gesloten. Sinds medio 2016 is de aanmelding van nieuwe aspirant adoptieouders door de Nicaraguaanse overheid opgeschort. Er wordt in het land gewerkt aan wijziging van de procedures en het afhandelen van reeds ingediende dossiers vanuit meerdere landen.

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Nicaragua te kunnen adopteren

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw relatie

 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • Er is geen minimale huwelijksduur. U dient getrouwd te zijn bij intake.

 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Een aanvraag door één partner van een gehuwd stel is niet mogelijk.

 • Leeftijd
  • De leeftijd van de oudste adoptieouder is maximaal 55 jaar, op moment van voorstel. Gezien de maximale leeftijd op moment van matching en/of voorstel kan een aanvullende beoordeling worden gemaakt ten aanzien van de leeftijd op moment van opsturen van het dossier. Dit is maatwerk en wordt door de NAS beoordeeld aan de hand van de gezinssamenstelling en adoptiewens.

Verder is bij adoptie uit Nicaragua de volgende informatie essentieel

 • De voorwaarden aan aspirant adoptieouders zijn in de wet vastgelegd. Er worden geen uitzonderingen op deze wettelijke eisen toegestaan.
 • U hebt tenminste een positief advies voor de adoptie van een kind in de leeftijd van 0 – 48 maanden of een leeftijdscategorie die tenminste 4 jaren omvangt. Een bredere leeftijdsoriëntatie tot 72 maanden wordt geadviseerd en is vereist indien er sprake is van een wens van siblings.
 • Indien in het gezin van de aanvragers al kinderen aanwezig zijn, dan kan hen vanaf de leeftijd van 8 jaar gevraagd worden een mening te geven over de voorgenomen adoptie. Dit is de leeftijd op moment van matching. Indien uw gezinsrapport eerder voor de leeftijd van 8 jaar werd opgemaakt, kan hiervoor een aanvullend raadsonderzoek gevraagd worden. MiFamilia kan naar aanleiding van een voorliggend matchingsdossier ook vragen om de mening van een jonger kind.
 • Vanuit Nicaragua wordt met name voor kinderen met special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders. Een indicatie van de achtergronden vindt u verder op deze pagina. Kunt of wilt u hier niet aan voldoen, dan kunt u helaas geen procedure uit Nicaragua opstarten.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Nicaragua voor de gehele periode van circa 3,5 maand.
 • Het komt regelmatig voor dat adoptieouders worden gevraagd om sneller af te reizen naar Nicaragua indien dit het belang van het kind dient.
 • Tenminste één van de aspirant ouders is in staat om gedurende de gehele procedure in Nicaragua te blijven. Voor deze ouder is het niet mogelijk om tussentijds naar huis te reizen, ook niet in geval van een calamiteit in Nederland.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis, in overleg met en na toestemming van de Nicaraguaanse autoriteiten. De andere ouder blijft met het kind in Nicaragua. De procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Nicaragua zijn. 

Adoptie uit Nicaragua is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Nicaragua niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Nicaragua beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 • Er is regelmatig sprake van kinderen die verlaten of vondeling zijn. In dit geval is er weinig tot niets bekend over de sociaal maatschappelijke en medische achtergrond van het kind. Dit houdt in dat aspirant adoptieouders in ieder geval open moeten staan voor de special needs categorie A (medische risico’s).
 • Regelmatig komen kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van vrijwillige afstand.
 • De meeste kinderen worden voorafgaand aan de adoptie opgevangen in kindertehuizen.

In verband met de privacy van de kinderen die eerder vanuit Nicaragua werden geadopteerd, is op deze website geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de medische en psychische achtergronden. In algemene zin worden kinderen uit de special needs categorie A, B, D en/of E geplaatst. Incidenteel komt ook categorie C en/of F voor.  

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in Nicaragua contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. 

Vanuit Nicaragua worden soms kinderen jonger dan 1,5 jaar geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst. De mogelijkheden voor medisch onderzoek en gespecialiseerde behandeling in Nicaragua zijn beperkt. 

Vrijwel alle kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient een positief advies te zijn opgenomen voor de adoptie van een kind met een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is.

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Nicaragua kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing van een kind alleen of tot 10 jaar (120 maanden) bij plaatsing met siblings. In het verleden is dit soort plaatsingen regelmatig voorgekomen vanuit Nicaragua. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtspunten zijn voor het gezinsonderzoek. 

Over het algemeen worden uit Nicaragua kinderen geplaatst tussen de 18 en 72 maanden. U dient in ieder geval open te staan voor opname van een kind tot 48 maanden. Plaatsing van zowel jongere als oudere kinderen kan voorkomen.

Vanuit Nicaragua worden regelmatig siblings geplaatst. Bij dergelijke plaatsingen is het niet ongebruikelijk dat één of meerdere kinderen ouder zijn dan 72 maanden. De bemiddelaars van de NAS kunnen u hier verder over informeren.

Plaatsing van siblings uit Nicaragua komt regelmatig voor. Volgens de Nederlandse wet mogen maximaal twee kinderen tegelijk in een procedure worden geplaatst. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Er is regelmatig behoefte aan aspirant adoptieouders die 2 en incidenteel ouders die 3 of 4 kinderen in dezelfde procedure willen opnemen, waarbij tenminste één kind ouder mag zijn dan 72 maanden. 

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit Nicaragua worden soms kinderen geplaatst die verlaten werden of te vondeling werden gelegd. In dit geval is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

 1. Uw dossier wordt opgestuurd naar onze partner in Nicaragua die het vervolgens indient bij het Ministerie van familiezaken.
 2. Uw dossier wordt beoordeeld door het Ministerie en u ontvangt via de NAS een bevestiging van acceptatie. Dit kan enkele maanden duren.
 3. Wanneer een kind adoptabel is verklaard, wordt eerst gezocht naar Nicaraguaanse adoptieouders. Indien deze niet voorhanden zijn, komt het kind in aanmerking voor internationale adoptie.
 4. In het matchingsproces kan de toewijzing komen van het Ministerie van Familiezaken. In dat geval ontvangt de NAS de toewijzing met het bijbehorende kinddossier. Het is ook mogelijk dat de NAS wordt gevraagd om geschikte ouders voor te dragen voor een adoptabel kind. Indien het Ministerie van Familiezaken die voordracht overneemt, ontvangt de NAS de toewijzing en het kinddossier.
 5. Het kinddossier wordt volledig vertaald. Hierna wordt het juridisch en inhoudelijk beoordeeld door de NAS.
 6. Indien van toepassing worden aanvullende vragen gesteld aan het Ministerie van Familiezaken. Op ieder moment tijdens stap 4,5 of 6 kan de NAS bij u een polsing doen.
 7. Wanneer de achtergrond van het kind duidelijk is, wordt instemming voor de plaatsing aangevraagd aan de Nederlandse Centrale autoriteit (Beginseltoestemming op naam).
 8. Na instemming van de Nederlandse CA krijgt u het voorstel!
 9. U accepteert het voorstel schriftelijk en komt beiden naar de NAS voor een afreisgesprek.
 10. Inmiddels wordt het kind voorbereid op uw komst.
 11. U reist af naar Nicaragua op uitnodiging van het Ministerie van Familiezaken. Over het algemeen wil men dat u snel komt, het komt regelmatig voor dat u binnen 2 weken na acceptatie voorstel wordt verwacht.
 12. Op de eerste werkdag na uw aankomst in Nicaragua gaat u met de begeleider naar het Ministerie van Familiezaken. Hier wordt de achtergrond van het kind met u besproken en kunt u aanvullende vragen stellen. Indien de informatie bekend is, zult u zeker antwoord krijgen.
 13. Vanuit het Ministerie gaat u samen met de begeleider van de NAS en vertegenwoordigers van het Ministerie naar het kindertehuis. Voorafgaand aan de kennismaking met het kind kunt u ook in het tehuis eventueel nog vragen stellen.
 14. U maakt kennis met het kind en verblijft enige tijd in het tehuis. Dezelfde dag nog mag het kind mee naar uw verblijfplaats.
 15. Gedurende de ingroeiperiode van 2 maanden krijgt u twee keer bezoek van een psycholoog en sociaal werker van het Ministerie van Familiezaken. Zij schrijven een rapport over de ingroei. Wanneer dit naar tevredenheid verloopt, krijgt u toestemming om de adoptie aan te vragen bij de rechtbank in Managua. Dit wordt door de begeleider namens de NAS gedaan.
 16. U krijgt een oproep van de rechtbank om te verschijnen voor de behandeling van de adoptieaanvraag. Het is mogelijk dat de rechter aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld dat u ter plaatse nog een gezondheidsverklaring laat opstellen. Als de rechtbank aanvullende eisen stelt, dan zult u hieraan moeten voldoen.
 17. De rechtbank doet de uitspraak, de adoptieprocedure naar Nicaraguaans recht is daarmee afgerond.
 18. U vraagt het inreisvisum voor Nederland aan. Op dit moment kan dat nog via het Nederlandse honoraire consulaat in Managua, maar het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken heeft aangekondigd dat dit in 2019/2020 wijzigen. De aanvraag van het inreisvisum is tevens de opstartprocedure voor de verblijfsvergunning. Uw kind kan dus niet op een toeristenvisum naar huis.
 19. Als het inreisvisum is afgegeven, kunt u de vlucht naar huis boeken.
 20. Na thuiskomst vraagt u de verblijfsvergunning aan, instructie hierover ontvangt u van de NAS.
 21. In Nederland moet u nog erkenning van de Nicaraguaanse adoptie-uitspraak aanvragen. Hiervoor dient u een advocaat in de arm te nemen. Aan deze procedure en het inhuren van een advocaat zijn kosten verbonden. De NAS kan u adviseren welke advocaat u kunt inschakelen.
 22. Na de adoptie-uitspraak in de Nederlandse rechtbank heeft uw kind het Nederlanderschap!
 23. U dient via de NAS jaarlijks een post-adoptierapport in tot en met het 18e jaar van het kind. U krijgt hiervoor instructie van de NAS bij thuiskomst.

 

Bij de adoptiereis naar Nicaragua is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel.

Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders. 

In algemene zin moet u in staat zijn om binnen 3 weken nadat u het voorstel accepteerde af te reizen. Het komt met enige regelmaat voor dat u wordt gevraagd om sneller af te reizen.

De manier waarop het kind op de plaatsing wordt voorbereid is voor buitenstaanders niet goed inzichtelijk. Uit onze ervaring blijkt dat behalve de leeftijd van het kind ook de werkdruk in het kindertehuis mede bepalend kan zijn voor de kwaliteit van de voorbereiding. Wij adviseren de aspirant adoptieouders om beeldmateriaal te verstrekken zodat hier in ieder geval wel gebruik van kan worden gemaakt. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken.

De verblijfstijd ter plaatse is gemiddeld 3½  maand. Incidenteel kan een langere verblijfstijd voorkomen. Oorzaak hiervoor kunnen tegenvallers in de procedure, stakingen, werkdruk bij de rechtbank en andere instanties zijn.

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de Nicaraguaanse autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij  direct ingrijpen noodzakelijk is.

Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk. 

Ter plaatse is een vertegenwoordiger van de NAS aanwezig. Deze vertegenwoordiger is alleen aanwezig bij het formele deel van de procedure. Voor vragen over de procedure of indien u zaken wilt afstemmen, neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek ander met u afspreken. 

U verblijft tijdens uw adoptiereis op de Rancho Alberto. Dit is een ruim omheind en bewaakt  terrein aan de rand van Managua, met meerdere huizen en bungalows. De bungalows die verhuurd worden, hebben 1 of soms 2 slaapkamers. Er is een centrale gelegenheid met wasmachines en een aangename tuin. Cliënten van de NAS verblijven in een van de bungalows. De vertegenwoordiger van de NAS is eigenaar van het terrein en woont er zelf ook. Dit houdt in dat zij, indien zij aanwezig is, eenvoudig te benaderen is voor u. Het is echter niet haar taak om u buiten de formele procedure te begeleiden. U bent niet verplicht om op de Rancho Alberto te verblijven, u kunt zelf woonruimte zoeken in een straal van maximaal 25 kilometer rondom Managua Centrum. Indien u buiten Managua wilt verblijven, dan dient u er rekening mee te houden dat dit vertragend kan werken op het bezoek van het Ministerie van Familiezaken.

De officiële voertaal in Nicaragua is Spaans. U kunt er niet van uitgaan dat er in het algemeen Engels wordt gesproken. De begeleider ter plaatse spreekt Spaans en goed Engels. 

Wij adviseren u om de wachttijd tot voorstel in ieder geval te gebruiken om Spaans te leren zodat u tijdens uw verblijf redelijk kunt communiceren, zowel met het kind als met uw begeleiders. Hou er rekening mee dat het Spaans dat in Europa gesproken wordt niet hetzelfde is als het Spaans in Latijns Amerika. U kunt dit vergelijken met het verschil tussen Amerikaans Engels en UK Engels. Het is handig om bij het zoeken van Spaanse les, hier rekening mee te houden. 

Het kan worden besloten door uw begeleiders dat de inschakeling van een tolk benodigd is. De kosten hiervoor zijn niet in de procedure inbegrepen en dient u ter plaatse te voldoen.

Nicaragua is geen deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag.

Erkenning van de adoptie in de Nederlandse rechtbank is noodzakelijk om het Nederlanderschap te krijgen. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig. De NAS kan u hierin adviseren. Na thuiskomst van de adoptiereis dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd, hiervoor krijgt u instructie van de NAS. U heeft voor de aanvraag van een verblijfsvergunning geen advocaat nodig.

De dossiers van de kinderen uit Nicaragua zijn gesloten. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen niet vrij ter beschikking is. De autoriteit stelt informatie ter beschikking, maar kan ook besluiten om informatie die de privacy van de biologische familie raakt niet te verstrekken. Daarnaast kan het gebeuren dat de autoriteiten zelf niet alle informatie in detail krijgen. Zo worden medische en psychologische rapporten soms alleen in samenvatting verstrekt.

Aanvullende vragen in de matchingsfase worden beantwoord voor zover mogelijk. Het kind kan zelf op een bepaalde leeftijd – meestal vanaf 18 jaar – in Nicaragua inzage in het eigen dossier aanvragen. Het is ter bepaling aan de autoriteiten in het land in hoeverre het kind volledige of gedeeltelijke inzage in het eigen dossier krijgt.

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de rechtbank. Het verzoek wordt door de vertegenwoordiger van het kind ingediend. Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt geen deel uit van het kinddossier omdat dit de privacy van de biologische ouders kan raken. Een beschrijving van het proces maakt meestal wel onderdeel uit van het kinddossier.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit Nicaragua bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien gedurende een langere periode geen Nicaraguaanse adoptieouders gevonden werden.

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het kinddossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een beginseltoestemming op naam afgeeft.

De actuele tarieven voor Nicaragua dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor Nicaragua bedraagt 12.460 euro. 
De buitenland kosten van de procedure in Nicaragua bedraagt 6.000 US Dollar.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten. 

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. 

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier.

In Nicaragua werkt de NAS samen met het Ministerie van Familiezaken, ook wel bekend als MiFamilia. 

Vanuit de overheid zijn het Ministerie van Familiezaken en de Rechtbank van Managua betrokken bij de adopties. Deze instanties dragen onder meer verantwoording voor (toezicht op) de wijze waarop afstand is gedaan, de verklaring van adoptabiliteit, het onderzoeken van de subsidiariteit en het toewijzen van ouders aan kinderen.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen. Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De statistiek over plaatsingen uit Nicaragua, is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen