NL | EN

Adoptie Hongarije

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit Hongarije is open. 
De landenwachtlijst is open. 

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Hongarije te kunnen adopteren:

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw relatie. De aanvraag moet gedaan worden op naam van beide partners (twee-aanvraag)
 • Duur huwelijk
  • Er is geen voorgeschreven minimale huwelijksduur. U dient getrouwd te zijn op het moment  van intake.

 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Vanaf april 2019 is het niet meer mogelijk om de adoptie als alleenaanvraag in te dienen in Hongarije. 

 • Leeftijd
  • Er is geen sprake van een maximale leeftijd van aspirant adoptiefouders. 
  • Het leeftijdsverschil tussen de jongste ouder en het te adopteren kind mag maximaal 50 jaar zijn op moment van matching. 
  • In geval van een sibling plaatsing is het leeftijdsverschil tussen de jongste ouder en het jongste kind maximaal 50 jaar op moment van matching.

Verder is bij adoptie uit Hongarije de volgende informatie essentieel 

 • U hebt tenminste een positief advies voor de adoptie van een kind in de leeftijd tot 6 jaar (72 maanden). Dit blijkt uit het advies van de Raad van de Kinderbescherming. Indien u geen positief advies hebt voor deze leeftijd, kunt u niet uit Hongarije adopteren.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Hongarije.
 • In geval van een calamiteit mag één van de ouders tussentijds naar huis, in overleg met en na toestemming van de Hongaarse autoriteiten. De andere ouder blijft met het kind in Hongarije. De procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Hongarije zijn.

Adoptie uit Hongarije is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Hongarije niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Hongarije beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen. 

 

 • Regelmatig komen kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van vrijwillige afstand.
 • Regelmatig hebben de kinderen die voor buitenlandse adoptie geplaatst worden een specifieke etnische afkomst. Als gevolg van discriminatie en/of uitsluiting hebben zij in Hongarije weinig toekomstmogelijkheden. Deze kinderen zijn helaas binnenlands vrijwel niet te plaatsen.
 • De meeste kinderen worden voorafgaand aan de adoptie opgevangen in pleeggezinnen.

In verband met de privacy van de kinderen die eerder vanuit Hongarije werden geadopteerd, is op deze website geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de medische en psychische achtergronden. In algemene zin worden kinderen uit de special needs categorie A, B, C, D en E geplaatst. Incidenteel komt ook categorie F voor.

In uw gezinsrapport moet in ieder geval een positief advies voor de categorieën D en E zijn opgenomen. Indien u ook voor een (of alle) van de categorieën A, B en C een positief advies krijgt, dan is dat prettig.

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in Hongarije contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. 

Vrijwel alle kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie  tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient een positief advies te zijn opgenomen voor de adoptie van een kind met een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is.

Voor veel kinderen uit Hongarije geldt dat er sprake is van een sociaal emotioneel belaste achtergrond (SN categorie E), door bijvoorbeeld vroegkinderlijke verwaarlozing of een belaste ontstaansgeschiedenis. In uw gezinsrapport dient een positief advies te zijn opgenomen voor deze achtergronden.

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Hongarije kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing van een kind alleen of tot en met 10 jaar (120 maanden) in geval van siblings. In het verleden is dit soort plaatsingen regelmatig voorgekomen vanuit Hongarije. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtspunten zijn voor het gezinsonderzoek.

Plaatsing van siblings uit Hongarije komt regelmatig voor.

Volgens de Nederlandse wet mogen maximaal twee kinderen tegelijk in een procedure worden geplaatst. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Er is veel behoefte aan aspirant adoptieouders die 2, 3 of 4 kinderen in dezelfde procedure willen opnemen, waarbij tenminste één kind ouder mag zijn dan 72 maanden (6 jaar). 

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit Hongarije worden zelden kinderen geplaatst die verlaten werden of te vondeling werden gelegd. Bij vondelingen is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

In Hongarije zijn drie organisaties betrokken bij de adopties. Dit zijn de Hongaarse Centrale autoriteit (hierna CA), de Provinciale Raad voor de Kinderbescherming (hierna Provinciale Raad) en de Voogdijraad. De CA is verantwoordelijk voor de internationale matching en (opstart van) de internationale procedure. De Provinciale Raad is verantwoordelijk voor de nationale matching, de goedkeuring van de internationale match en de beoordeling van de ingroei van het kind in het gezin. De Voogdijraad tenslotte, is verantwoordelijk voor de adoptie-uitspraak. 

 1. Het ouderdossier wordt opgestuurd aan de Hongaarse CA.
 2. Voor een kind wordt eerst in de eigen regio en daarna landelijk, beoordeeld of er adoptieouders beschikbaar zijn. Indien er voor een kind geen nationale adoptieouders zijn, kan het kind voor internationale plaatsing in aanmerking komen.
 3. Bij de matching is de behoefte van het kind of de kinderen het uitgangspunt en niet de volgorde van binnenkomst van het ouderdossier. Het komt regelmatig voor dat aan de hand van een kinddossier vanuit Hongarije het verzoek komt om te beoordelen of wij ouders voor het betreffende kind of de kinderen kunnen vinden. Het gaat hierbij vaak om kinderen met een ernstige ontwikkelings- of psychomotorische achterstanden en/of een medische situatie die gedurende een langere periode extra zorg vraagt.
 4. Nadat de Hongaarse CA een ouderdossier van de wachtlijst heeft geïdentificeerd voor een specifiek kind, wordt aan de Provinciale Raad gevraagd om instemming met de match. Het is mogelijk dat meerdere ouderdossiers door de CA aan de Provinciale Raad gestuurd worden. De Provinciale Raad geeft haar voorkeur aan bij de CA.
 5. Bij instemming van de Provinciale  Raad met specifieke adoptieouders wordt de match definitief en ontvangt de NAS het volledige kinddossier van de Hongaarse CA.  
 6. Indien de NAS al in het bezit is van een kinddossier met als doel ouders te zoeken, dan worden mogelijke adoptieouders door de Hongaarse CA geïntroduceerd bij de Provinciale Raad. Indien deze akkoord is met de potentiële adoptieouders, dan ontvangt de NAS de formele toewijzing.  
 7. Na toewijzing vanuit de CA in Hongarije wordt het volledige dossier vertaald.
 8. De NAS beoordeelt het kindvoorstel juridisch en inhoudelijk. Eventueel wordt extern advies gevraagd over onderdelen van het kinddossier en aanvullende vragen gesteld aan de Hongaarse CA.
 9. Wanneer de achtergrond van het kind in kaart is gebracht vraagt de NAS het Certificate of Approval (=instemming met de plaatsing) aan bij de Nederlandse CA.
 10. In voorkomende gevallen kan een aanvullend onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming worden gedaan.
 11. Na afgifte van de approval door de Nederlandse CA kan de NAS u het voorstel doen.
 12. U accepteert het voorstel schriftelijk en komt samen naar het kantoor van de NAS voor het afreisgesprek.
 13. Het kind wordt voorbereid op uw komst. De datum van afreizen wordt in overleg met de Provinciale Raad vastgesteld.
 14. U maakt kennis met het kind in het pleeggezin of kindertehuis en bezoekt het kind hierna dagelijks. Als het kind aangeeft dat het er aan toe is, vindt de eerste voogdijzitting plaats. Het kind neemt afscheid van het pleeggezin (of kindertehuis) en gaat mee naar uw verblijfsplaats.
 15. U krijgt voor 30 dagen de zorg over het kind, in deze periode wordt u normaal twee keer bezocht door een Provinciale adoptiemedewerker. Indien deze geen Engels spreekt, wordt voor vertaling gezorgd. Dat kan ook op afstand via Skype zijn.
 16. Na 30 dagen vindt de tweede voogdijzitting plaats en wordt de adoptie-uitspraak gedaan.
 17. U vertrekt naar Boedapest voor de laatste formaliteiten zoals het legaliseren van de papieren, de aanvraag van het paspoort en het verkrijgen van de Certificate of Conformity. Met de Conformity verklaart de Hongaarse CA dat de procedure volgens het Verdrag is verlopen. Het verblijf in Boedapest kan variëren van enkele dagen tot 1 week.
 18. Als alles geregeld is mag u naar huis! 

Bij de adoptiereis naar Hongarije is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel.

De afreistijd hangt mede af van de voorbereiding van het kind op de plaatsing en de beschikbaarheid van de betrokken professionals. U dient rekening te houden met een periode tussen 5 en 8 weken. Maar sneller of later afreizen kan ook voorkomen.

Het kind wordt op de plaatsing voorbereid door het pleeggezin of het kindertehuis. Soms wordt hier ook een deskundige medewerker uit het regioteam betrokken. De voorbereiding is leeftijdsadequaat. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat de adoptieouders verstrekken. Bij het afreisgesprek krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken.

U bezoekt het kind in het pleeggezin of kindertehuis zodat het kind in de eigen omgeving aan u kan wennen. Het kind geeft het tempo van de gewenning aan: soms is dat een paar dagen, soms meer dan een week. Als het kind er aan toe is mag het na de zitting bij de Voogdijraad mee naar uw verblijfplaats voor de verdere afhandeling van de procedure.

De verblijfstijd ter plaatse is gemiddeld 6 tot 7 weken. Incidenteel kunnen kortere én langere verblijfstijd voorkomen. Oorzaak hiervoor zijn mee- en tegenvallers in de procedure. Maar ook stakingen, werkdruk bij de rechtbank en andere instanties kunnen van invloed zijn op de verblijfstijd.

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de Hongaarse autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is.

Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk. 

Ter plaatse is een vertegenwoordiger van de NAS aanwezig om u te begeleiden gedurende de eerste week van uw procedure en aan het einde van de procedure bij de tweede voogdijzitting en afronding in Boedapest. Deze vertegenwoordiger kan zich in sommige situaties laten vervangen bij de afronding in Boedapest.

Deze vertegenwoordiger is aanwezig bij het formele deel van de procedure. Voor vragen over de procedure neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek ander met u afspreken.

De officiële voertaal in Hongarije is Hongaars. In de meeste pleeggezinnen en kindertehuizen spreekt men Hongaars. Alleen bij uitzondering zal men enigszins Duits of Engels spreken. 

Onze vertegenwoordiger spreekt Nederlands en Hongaars. Een eventuele vervanger spreekt naast het Hongaars ook Nederlands of Engels. 

 

Hongarije is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 augustus 2005.

De adoptie die in Hongarije wordt uitgesproken, wordt van rechtswege erkend in Nederland. Na afronding van de adoptie is het geadopteerde kind dan ook Nederlander.

De dossiers van de kinderen uit Hongarije zijn gesloten. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen niet vrij ter beschikking is. De autoriteit stelt informatie ter beschikking, voor zover zij over deze informatie beschikken. Daarnaast kan de autoriteit ook besluiten om informatie die de privacy van de biologische familie raakt niet te verstrekken.

Aanvullende vragen in de matchingsfase worden beantwoord voor zover mogelijk. Het kind kan zelf op een bepaalde leeftijd – meestal vanaf 18 jaar – in Hongarije inzage in het eigen dossier aanvragen. Het is ter bepaling aan de autoriteiten in het land in hoeverre het kind volledige of gedeeltelijke inzage in het eigen dossier krijgt.

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de Provinciale Raad voor de Kinderbescherming. Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt meestal geen deel uit van het kinddossier omdat dit de privacy van de biologische ouders kan raken. Een beschrijving van het proces maakt meestal wel onderdeel uit van het kinddossier.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit Hongarije bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien geen Hongaarse adoptieouders gevonden werden. 

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het dossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft.

De actuele tarieven voor Hongarije dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor Hongarije bedraagt 11.040 euro. 
De buitenland kosten van de procedure in Hongarije bedraagt 4.600 euro.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten.

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. 

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier.

 

In Hongarije werkt de NAS rechtstreeks samen met de Hongaarse Centrale autoriteit.

Vanuit de overheid zijn de Hongaarse Centrale autoriteit, de Provinciale Raad voor de Kinderbescherming  en de Voogdijraad betrokken bij de adopties. Deze instanties dragen onder meer verantwoording voor (toezicht op) de wijze waarop afstand is gedaan, de verklaring van adoptabiliteit, het onderzoeken van de subsidiariteit en het toewijzen van ouders aan kinderen.

De NAS is geaccrediteerd door de Hongaarse Centrale autoriteit.

De Hongaarse CA wijst aan geaccrediteerde organisaties quota toe voor het aantal dossiers dat jaarlijks mag worden ingediend. De NAS stemt jaarlijks met de Hongaarse CA het quotum af. Het aantal intakes voor Hongarije wordt hierop afgestemd.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen. Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De statistiek over plaatsingen uit Hongarije, is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen