NL | EN

Haïti

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit Haïti is open.
De landenwachtlijst is open.

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit Haïti te kunnen adopteren:

 • Burgerlijke staat 
  • Gehuwden in een man/vrouw relatie.
  • Samenwonenden in een man/vrouw relatie, waarbij de vrouw de aanvrager is.*
  • Alleenstaande vrouw.

 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • De minimale huwelijksduur is 5 jaar. In de praktijk wordt de periode van samenwonen voorafgaand aan het huwelijk meegerekend. Dit is echter geen formele regelgeving.
  • De minimale periode van samenwonen of geregistreerd partnerschap** is 5 jaar, aantoonbaar met een notariële verklaring.
    
 • Alleenaanvraag binnen de relatie*
  • Aanvraag door de vrouwelijke partner van een gehuwd man/vrouw stel is mogelijk.
  • Bij aanvraag door een samenwonend stel dient de aanvragende partner de vrouw te zijn.
  • Bij beoordeling van het dossier en toewijzing van een kind wordt de gezinssamenstelling beoordeeld en niet alleen de achtergrond van juridische aanvrager indien er sprake is van een alleenaanvraag binnen de relatie. 

 • Leeftijd 
  • Bij gehuwden is de leeftijd van de oudste aspirant adoptieouder tenminste 30 jaar, op moment van indienen van het dossier.
  • Bij gehuwden is de leeftijd van de oudste adoptieouder is maximaal 50 jaar op moment van indienen van ouderdossier. 
  • Bij aanvraag door de vrouw van een gehuwd of samenwonend stel is haar leeftijd tenminste 30 jaar, bij indienen van het dossier.
  • Bij aanvraag door de vrouw van een gehuwd of samenwonend stel is haar leeftijd maximaal 50 jaar bij indienen van het dossier. De leeftijd van de partner wordt mee beoordeeld, ook al is de partner juridisch gezien niet de aanvrager. 
  • Bij aanvraag door een alleenstaande vrouw is haar leeftijd tenminste 35 jaar, op moment van opsturen van het dossier.
  • Bij aanvraag door een alleenstaande vrouw is haar leeftijd maximaal 50 jaar op moment van indien van het dossier.

Verder is bij adoptie uit Haïti het volgende essentieel: 

 • In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u een kind in een leeftijd met een bandbreedte van tenminste 3 jaar mag opnemen. Daarnaast dient u in ieder geval positief advies te hebben voor opname van een kind tot 60 maanden. Dit betekent dat in uw gezinsrapport tenminste 24 tot 60 maanden moet zijn opgenomen, maar andere leeftijdscombinaties zijn natuurlijk ook mogelijk zolang minimaal de bandbreedte van 3 jaar en 60 maanden wordt aangehouden.
 • Indien in het gezin van de aanvra(a)ger(s) al een of meer kinderen aanwezig zijn, dan wordt hen vanaf de leeftijd van 8 jaar gevraagd een mening te geven over de voorgenomen adoptie. Dit is de leeftijd op moment van matching. Indien uw gezinsrapport voor de leeftijd van 8 jaar werd opgemaakt, kan een aanvullend raadsonderzoek gevraagd worden. De IBESR kan op naar aanleiding van een voorliggend matchingsdossier ook vragen om de mening van een jonger kind.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 2 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar Haïti zowel voor de tussentijdse als voor de adoptiereis.
 • Bij adoptie door een stel, ben u verplicht om beiden naar Haïti af te reizen voor de tussentijdse reis en de adoptie reis, ook indien de procedure juridisch wordt gevoerd in naam van één van de partners;

Adoptie uit Haïti is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit Haïti niet mogelijk.

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit Haïti beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

* de IBESR heeft er de voorkeur voor dat het kind direct door beide ouders wordt geadopteerd. Hierdoor staat de mogelijkheid voor adoptie door de vrouwelijke partner van een getrouwd stel en door samenwonenden ter discussie (status december 2018).

** Het Haïtiaans recht kent het geregistreerd partnerschap niet. Geregistreerde partners zullen in Haïti juridisch worden benaderd als samenwonenden.

 

 • Het merendeel van de kinderen wordt vrijwillig afgestaan. Oorzaken kunnen divers zijn, maar zijn vaak te vinden in sociaal instabiele gezinnen en/of een zeer precaire economische situatie die niet op korte termijn op te lossen is. Bij vrijwillige afstand is het niet altijd mogelijk om de afstandsouder(s) te ontmoeten. Indien een ontmoeting wel mogelijk is, zal dit tijdens de adoptiereis zijn. Een ontmoeting voordat de adoptieprocedure is afgerond is als gevolg van (internationale) wetgeving niet mogelijk.
 • Er is soms sprake van kinderen die verlaten of vondeling zijn. In dit geval is er weinig tot niets bekend over de sociaal maatschappelijke en medische achtergrond van het kind. Dit houdt in dat aspirant adoptieouders in ieder geval open moeten staan voor de special needs categorie A, onder meer als gevolg van de onbekende achtergrond van de ouders, verdere familie en de zwangerschap.
 • Voorkeuren of uitsluitingen ten aanzien van de sociaal maatschappelijke achtergrond van het kind zijn niet mogelijk.
 • In het verleden kwam het niet voor dat er sprake is van situaties waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd. Gezien de vernieuwde rol van de IBESR kan dit voor de toekomst echter niet worden uitgesloten.
 • De kinderen worden voorafgaand aan de adoptie opgevangen in een kindertehuis. Tehuizen in Haïti staan onder toezicht van de IBESR.

Op deze website wordt in algemene zin informatie gegeven over medische en psychische achtergronden die we regelmatig zien bij kinderen die vanuit Haïti worden geadopteerd. De special needs categorieën A, D, E en F zijn het meest voorkomend. Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar.

De mogelijkheden voor medisch onderzoek en gespecialiseerde behandeling in Haïti zijn zeer beperkt.

Vanuit Haïti worden incidenteel kinderen jonger dan 1,5 jaar geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst. 

Vrijwel alle kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, zijn in meer of mindere mate ondervoed of hebben ondervoeding doorgemaakt (SN categorie A). De ernst en de duur van de ondervoeding en de duur van de blootstelling er aan kan variëren. Veel kinderen maken al een begin met een inhaalslag op gebied van voeding in het kindertehuis. Toch is het niet uit te sluiten, dat de kinderen op moment van ophalen nog kampen met ondervoeding of de fysieke gevolgen hier van. In uw gezinsrapport dient in ieder geval te zijn opgenomen dat u open staat voor een kind dat ondervoeding heeft doorgemaakt. 

Kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben met enige regelmaat een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van de gevolgen van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u open staat voor een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is.

 Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in adoptie vanuit Haïti contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. We kunnen dan met u bespreken welke special needs achtergronden regelmatig voorkomen en de wijze waarop die in uw gezinsrapport omschreven moeten zijn.

Kinderen van alle leeftijden worden geplaatst vanuit Haïti. Gezien de procedure, is het onwaarschijnlijk dat een kind jonger dan 1 jaar geplaatst wordt. 

In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u een kind in een leeftijd met een bandbreedte van tenminste 3 jaar mag opnemen. Daarnaast dient u in ieder geval positief advies te hebben voor opname van een kind tot 60 maanden. Dit betekent dat in uw gezinsrapport tenminste 24 tot 60 maanden moet zijn opgenomen, maar andere leeftijden zijn natuurlijk ook mogelijk zolang minimaal de bandbreedte van 3 jaar wordt aangehouden.

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit Haïti kinderen tot 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing alleen of tot 10 jaar (120 maanden) bij plaatsing met siblings. In het verleden is dit soort plaatsingen voorgekomen vanuit Haïti.

Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtspunten zijn voor het gezinsonderzoek.

Plaatsing van siblings uit Haïti komt regelmatig voor. Volgens de Nederlandse wet mogen maximaal twee kinderen tegelijk in een procedure worden geplaatst. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Er is regelmatig behoefte aan aspirant adoptieouders die 2, 3 of 4 kinderen in dezelfde procedure willen opnemen, waarbij tenminste één kind ouder mag zijn dan 72 maanden (6 jaar). 

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Incidenteel kan het voorkomen dat na een afgeronde adoptieprocedure een biologische sibling adoptabel wordt. Soms kan het zelfs meerdere siblings betreffen. Zowel bij de IBESR als bij de NAS is er veel aandacht voor om siblings ook in latere stadia bij elkaar te plaatsen. Indien het bekend is dat het gaat om een sibling van een eerder geplaatst kind, zal in eerste instantie worden beoordeeld of het mogelijk is om deze kinderen in hetzelfde gezin te plaatsen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een gezin dat zich verbindt om mee te werken aan het in contact komen en blijven van de kinderen zodat zij een band kunnen opbouwen.

Indien een vervolgplaatsing meerdere kinderen betreft, dan worden deze in principe niet uit elkaar gehaald maar gezamenlijk in een gezin geplaatst.

Incidenteel komt het voor dat kinderen worden verlaten of te vondeling worden gelegd. In dat geval is in Haïti een speciale procedure van toepassing voor het adoptabel verklaren van het kind. Hieraan kunnen extra juridische kosten verbonden zijn, zie hiervoor ook de land specifieke kosten. 

In het geval van plaatsing van een vondeling of verlaten kind, is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

 1. Uw dossier wordt na ontvangst in Haïti door de partner van de NAS voor legalisatie aangeboden.
 2. Na legalisatie wordt het dossier ingediend bij de IBESR voor registratie.
 3. Stap 1 en 2 kunnen tot 2 maanden in beslag nemen.
 4. Bevestiging registratie door de IBESR, u kunt gematched worden. Het is mogelijk dat de IBESR later in de procedure nog toelichting vraagt over gegevens die uit uw dossier blijken. Indien nodig, kan het gebeuren dat er nog aanvullende documenten of verklaringen moeten worden aangeleverd. Ook na matching kan door de IBESR of rechtbank nog om aanvullende gegevens worden gevraagd.
 5. Voorafgaand aan matching: adoptabel verklaring van het kind volgens vaststaande procedure uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de IBESR. Onderdeel is onder andere voorlichting aan afstandsouders, beoordelen en aanbieden van mogelijke alternatieven voor adoptie.  Indien er sprake is van afstand door biologische ouders is dit vastgesteld in een rechtbank procedure.
 6. Indien er sprake is van een kind dat verlaten werd, afhandelen van de procedure van verlating bij de gemeente waar het kind verlaten werd. De afhandeling van deze procedure kan meerdere maanden in beslag nemen en is de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de plaats waar het kind gevonden of achtergelaten werd.
 7. Administratieve afhandeling van het matchingsdossier door de IBESR, toewijzing van het kind aan de beoogde adoptieouders.
 8. Ontvangst van het kinddossier bij de NAS, vertaling van relevante stukken.
 9. Toetsing van het kindvoorstel door de NAS aan het gezinsrapport van de Raad voor de Kinderbescherming, het ouderprofiel en de Nederlandse wet.
 10. NAS stelt een kind-profiel en matchings-profiel op en laat – indien daar noodzaak voor is – het dossier medisch duiden op basis van de beschikbare gegevens.
 11. Eventueel stellen van aanvullende vragen.
 12. Op ieder moment tijdens stap 8, 9, 10 of 11 kan de NAS bij u een polsing doen.
 13. Na beoordeling van het kindvoorstel door de NAS maakt de NAS een matchingsvoorstel.
 14. De NAS verstrekt het matchingsvoorstel samen met het volledige kinddossier het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 15. Afgifte Beginseltoestemming op naam of Certificate of approval door het Ministerie.*
 16. Hoera, u krijgt het voorstel! Het voorstel wordt in principe telefonisch aan u gedaan.
 17. U accepteert het voorstel schriftelijk. Voor de IBESR ondertekent u een verklaring die door de notaris gelegaliseerd moet worden.
 18. Afreisgesprek voor de tussentijdse reis. Beide partners zijn aanwezig tijdens dit gesprek. Indien mogelijk is het afreisgesprek een groepsgesprek waarbij meerdere afreizende gezinnen aanwezig zijn.
 19. Binnen 2 weken na voorstel reist u naar Haïti voor de tussentijdse reis van 15 dagen. Beide partners reizen af, ook als de aanvraag juridisch alleen op naam van de vrouw wordt gedaan.
 20. Gedurende de tussentijdse reis bezoekt u het kind dagelijks in het tehuis. De IBESR maakt een rapport op over de interactie tussen u en het kind.
 21. U maakt zelf ook een reisverslag, de vragenlijst hiervoor krijgt u van de NAS. Dit verslag maakt officieel deel uit van het kinddossier.
 22. Na de tussentijdse reis, zal de IBESR de voorgenomen adoptie voor het specifieke kind autoriseren. Hiervoor gebruiken ze het bezoekrapport dat tijdens uw reis werd opgesteld. Daarnaast besluit u zelf ook formeel dat u de procedure wilt afronden.
 23. De rechtbankprocedure in Haïti wordt opgestart.
 24. Na uitspreken van de adoptie door de rechtbank, worden de verschillende stukken opgemaakt en gelegaliseerd.
 25. Het dossier wordt ter goedkeuring ingediend bij het Haïtiaanse Ministry of Interior (MOI).
 26. Aanvraag Haïtiaanse paspoort. **
 27. Na afgifte van het Haïtiaanse paspoort wordt het Nederlandse inreisvisum door de NAS aangevraagd.
 28. Afreisgesprek voor de adoptiereis, ook wel overdrachtsreis genoemd. Beide partners reizen af om het kind op te halen, ook als de aanvraag juridisch alleen op naam van de vrouw wordt gedaan.
 29. Na afgifte van het Haïtiaanse paspoort geeft de IBESR de reistoestemming voor het kind af. Deze instemming wordt aangevraagd wanneer uw reisdatum bekend is.
 30. U mag op adoptiereis! De door de IBESR voorgeschreven verblijfstijd is 6 dagen zodat het kind opnieuw aan u kan wennen voordat het de lange reis gaat maken. De reisdag van aankomst en vertrek tellen niet mee bij de voorgeschreven verblijfstijd, feitelijk bent u dus 7 of 8 dagen in Haïti.
 31. Aanleveren van de post-adoptierapporten gedurende 8 jaar. 

* en ** Haïti bevindt zich in een transitieperiode tussen Verdrags en niet-Verdrags adopties. In deze procedure zijn de stappen beschreven van een adoptie die niet onder het Verdrag tot stand kwam.

Er is sprake van een Verdragsadoptie indien het BKA-nummer van de aspirant adoptieouders is afgegeven na 1 april 2014 en het te adopteren kind is ook na die datum in het adoptieprogramma opgenomen. In stap 13 wordt dan een Certificate of Approval afgegeven in plaats van een Beginseltoestemming op naam. Het kind krijgt in principe geen Haïtiaans paspoort, maar reist op een Nederlands nood-paspoort of laisser-passer naar Nederland. Welk document wordt afgegeven is de verantwoordelijkheid van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij een Verdragsadoptie zullen de laatste stappen van de procedure iets anders gaan verlopen.

Na acceptatie van het voorstel reist u binnen 2 weken naar Haïti om kennis te maken met het kind. U verblijft 15 dagen in Haïti (van maandag – maandag) en bezoekt het kind dagelijks in het kindertehuis. De IBESR bezoekt u minimaal 1 keer om te kijken hoe de interactie met het kind verloopt. Na 15 dagen reist u terug naar huis. Het kind blijft in Haïti. 

De tussentijdse reis naar Haïti is emotioneel en fysiek zwaar. Om deze reden is het niet toegestaan dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn mee reizen naar Haïti, ook niet als er een begeleider mee gaat. Indien u hier niet aan kunt of wilt voldoen, dan is het niet mogelijk om vanuit Haïti te adopteren.

Binnen een week na thuiskomst schrijft u een verslag over uw reis. U krijgt hiervoor een format van de NAS dat u gebruikt. Uw reisverslag maakt formeel deel uit van het kinddossier. Daarnaast besluit u of u verder wilt gaan met de adoptie van het kind. Ook de IBESR neemt een besluit, hiervoor gebruiken zij hun eigen bezoekverslag.

Na alle positieve besluiten wordt de administratieve adoptieprocedure afgerond. Deze procedure is individueel en heeft geen vaste doorlooptijd. Gemiddeld duurt de procedure 10 maanden na de tussentijdse reis, maar zowel snellere als langzamere procedures komen voor.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven. De wachttijd tot voorstel is sterk afhankelijk van de wensen en grenzen die de aspirant adoptieouders aangeven ten aanzien van de achtergrond van het te adopteren kind. Hierbij gaat het om het aantal kinderen, de leeftijd(en) en de sociaal maatschappelijke, medische en psychologische achtergrond van het kind die binnen de draagkracht van de ouders passen. De wensen en grenzen van de ouders hangen dan ook nauw samen met het profiel van het kind voor wie ouders gezocht wordt en daarmee de wachttijd tot voorstel. Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders.

U kunt afreizen voor de adoptiereis wanneer de administratieve procedure ter plaatse is afgerond. De doorlooptijd hiervan kan variëren van 8 tot 12 maanden en is gemiddeld 10 maanden na de tussentijdse reis. Snellere én langzamere procedures kunnen voorkomen. 

Bij de adoptiereis naar Haïti is het toegestaan en mogelijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen. Gezien de veiligheidssituatie in het land adviseren wij om het besluit over meereizende kinderen pas kort voor vertrek te nemen. 

Het is toegestaan om het kind meermaals te bezoeken na de tussentijdse reis. Voorwaarde voor een vervolgbezoek is dat de IBESR de autorisatie heeft afgegeven om de procedure af te ronden. Het kind moet bij alle bezoeken in het kindertehuis blijven en mag niet mee, ook niet voor uitjes. U kunt geen invloed uitoefenen op de snelheid van de procedure, u mag zich ook niet met de procedure bemoeien. 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat u na de adoptie uitspraak door de rechtbank zelf voor uw kind gaat zorgen. U neemt het kind dan feitelijk op in uw gezin, het kind mag het kindertehuis verlaten om bij u te gaan wonen in uw tijdelijke verblijfplaats. Dat kan een hotel, een Guesthouse of een door u gehuurd huis zijn. Er zijn voorwaarden van toepassing ten aanzien van beveiliging. Ook hierbij geldt dat invloed en bemoeienis met de procedure niet zijn toegestaan. Als u voor deze optie kiest, dan haalt u het kind dus op uit het tehuis en blijft het bij u tot de procedure volledig is afgerond. Het kind mag niet meer terug naar het kindertehuis, ook niet als er in Nederland een calamiteit zou zijn. Bij adoptie door twee ouders, is het toegestaan dat één van de ouders naar Haïti afreist om de zorg voor het kind op te nemen. De tweede ouder reist dan naar Haïti als het kind naar huis mag voor de verplichte verblijfduur van 6 dagen, of zoveel eerder als gewenst.

Het kind wordt op de komst van de adoptieouders voor de tussentijdse reis voorbereid door de medewerkers van het kindertehuis. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van foto’s die de adoptieouders verstrekken. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken.

De verblijfstijd ter plaatse is voor de tussentijdse reis 15 dagen (maandag tot maandag) en voor de adoptiereis minimaal 6 dagen. De aankomst- en vertrekdag tellen niet mee als verblijfsdag, uw feitelijke verblijf zal dus 7 of 8 dagen zijn. Zeer incidenteel kan een langere verblijfstijd voorkomen. Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld stakingen, de veiligheidssituatie waardoor u niet over straat kan of weersomstandigheden. Bij dit soort omstandigheden kan de NAS geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende situaties die direct ingrijpen vragen.
Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk. 

In Haïti is een Engels of Frans sprekende vertegenwoordiger van de NAS aanwezig die de adoptieprocedure namens de NAS begeleidt. Tijdens de tussentijdse reis zorgt deze vertegenwoordiger voor vervoer van en naar het vliegveld en vervoer tussen uw verblijfsplaats en het kindertehuis. De chauffeur spreekt soms geen Engels of Frans, maar wordt geïnstrueerd door onze vertegenwoordiger. Tijdens de adoptiereis krijgt u van of namens deze vertegenwoordiger het originele dossier van het kind en de uitreispapieren overhandigd. Er is persoonlijke begeleiding vanuit de NAS (op afstand vanuit Nederland) en procedurele begeleiding ter plaatse.

Onze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het formele deel van de procedure. Voor vragen neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek anders met u afspreken.

De officiële voertaal in Haïti is Frans. Daarnaast wordt er Creools gesproken. 

In de meeste kindertehuizen zijn de verzorgsters en bewakers Haïtiaans. Zij spreken Creools en zullen alleen bij uitzondering enkele woorden Frans spreken. In sommige tehuizen is Engels sprekende staf aanwezig, bijvoorbeeld wanneer het huis wordt bestuurd door een internationale organisatie.

Onze Haïtiaanse partner spreekt Engels.

 

Haïti is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 april 2014. Adopties vanuit Haïti gelden als Verdragsadoptie indien de adoptieouders hun adoptieproces zijn gestart na 1 april 2014 en het kind na die datum in de adoptieprocedure kwam.

Indien het BKA-nummer van de aspirant adoptieouders is afgegeven na ingebruikneming van het Verdrag op 1 april 2014 en het kind is na die datum in het adoptieproces gekomen, is het kind na volledige afronding van de adoptie van rechtswege Nederlander. In uw procedure wordt door de Nederlandse Centrale autoriteit een Certificate of Approval afgegeven bij instemming met de match. De Haïtiaanse Centrale autoriteit geeft na afronding van de adoptieprocedure een Certificate of Conformity af, waarmee het aangeeft dat de adoptie volgens het Verdrag is verlopen. Afgifte van deze twee documenten is een voorwaarde om een adoptie onder het Verdrag te laten vallen. 

Indien de afgiftedatum van het BKA-nummer voor ingebruikneming van het Verdrag ligt en/of het kind is voor die datum in het adoptieproces gekomen, wordt de adoptie niet erkend onder het Verdrag. Na de goedkeuring van de match wordt een ‘Beginseltoestemming op naam’ afgegeven door de Nederlandse Centrale autoriteit. Erkenning van de adoptie is alsnog noodzakelijk in de Nederlandse rechtbank, ook om het Nederlanderschap te verkrijgen. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig. De NAS kan u hierin adviseren. Na thuiskomst van de adoptiereis dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd, hiervoor krijgt u instructie van de NAS. U heeft voor de aanvraag van een verblijfsvergunning geen advocaat nodig.

De dossiers van de kinderen uit Haïti zijn gedeeltelijk open. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen – voor zover deze in het dossier aanwezig is – ter beschikking kan worden gesteld door de autoriteiten in het land. Het feit dat er sprake is van open dossiers wil niet automatisch inhouden dat alle informatie die wij in Nederland belangrijk of noodzakelijk achten, ook in het dossier aanwezig is of verstrekt wordt. De autoriteit stelt informatie ter beschikking, maar kan ook besluiten om informatie die de privacy van de biologische familie raakt niet te verstrekken. 

Aanvullende vragen in de matchingsfase worden beantwoord voor zover mogelijk. Het kind kan zelf op een bepaalde leeftijd – meestal 18 jaar – in Haïti inzage in het eigen dossier aanvragen. Het is ter bepaling aan de autoriteiten in het land in hoeverre het kind volledige of gedeeltelijke inzage in het eigen dossier krijgt. De afstandsouders en de adoptieouders krijgen geen inzage in het oorspronkelijke dossier.

Beëindiging van de ouderlijke macht als gevolg van ingrijpen door de overheid kwam in het verleden niet voor in Haïti. Gezien de nieuwe rol van de IBESR als beschermer, kan niet worden uitgesloten dat in de toekomst ook dossiers waarbij sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht aan de NAS worden aangeboden. 

Bij vrijwillige afstand, waar sprake van is bij het overgrote deel van de procedures, wordt de ouderlijke macht van de biologische ouders beëindigd in de rechtbankprocedure.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten in Haïti bepaald. De NAS beoordeelt bij het voorstel of deze bepaling voldoet aan de internationale vereisten. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval (bij Verdragsadoptie) of beginseltoestemming op naam (bij niet-Verdragsadoptie) afgeeft.

De actuele tarieven voor Haïti dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor Haïti bedraagt 11.810 euro.
De buitenland kosten van de procedure in Haïti bedraagt 14.365 US Dollar.

Deze bedragen betreffen de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten.

In de Haïtiaanse regelgeving is vermeld dat noodzakelijke extra juridische kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de adoptieouders, mits deze kosten onderbouwd worden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de procedure van verlating, bij afstand door de familie omdat de afstandsouder(s) hier niet (meer) toe in staat zijn of indien de afstandsouder(s) niet meer beschikbaar zijn voordat de adoptie-uitspraak werd gedaan. Een andere situatie waarin extra kosten in rekening mogen worden gebracht, is wanneer de procedure vanaf het matchingsvoorstel langer dan 12 maanden duurt. Voor de kosten van de verzorging van het kind wordt dan maandelijks een bedrag in rekening gebracht. 

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. 

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het laten opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier

Voor de adoptieprocedure Haïti heeft u in ieder geval twee keer reis- en verblijfskosten. Indien u het kind vaker wilt bezoeken of u wilt na de adoptie uitspraak de zorg op u nemen, dan heeft u vanzelfsprekend hiervoor ook kosten voor reis en verblijf. Indien u een deel van de zorg zelf op u neemt, blijven de buitenlandkosten voor de procedure gelijk.

De Haïtiaanse partner van de NAS is de organisatie MASAFECS. 

De rol van de Haïtiaanse Centrale autoriteit wordt ingevuld door de IBESR (de kinderbescherming). De IBESR is partner van de NAS. Tot de verantwoordelijkheden van de IBESR horen onder andere het voorlichten van afstandsouders over de consequenties van de adoptie, het onderzoeken of er alternatieven zijn voor het doen van afstand (subsidiariteit), het beoordelen en in kaart brengen van de sociaal maatschappelijke achtergrond van een kind, begeleiden van de afstand, de verklaring van adoptabiliteit, het toewijzen van ouders aan adoptabele kinderen, het autoriseren van de adoptie, het afgeven van een Certificate of Conformity en het verstrekken van een goedkeuring van uitreizen.

De NAS is voor adoptie vanuit Haïti geaccrediteerd door de IBESR en de Nederlandse Centrale autoriteit.

Haïti wijst aan geaccrediteerde organisaties quota toe voor het aantal ouderdossiers dat jaarlijks mag worden ingediend. De NAS krijgt voor Nederland jaarlijks het quotum toegewezen. Het aantal intakes voor Haïti wordt hierop afgestemd.

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen. Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De statistiek over plaatsingen uit Haïti, is te vinden op de pagina statistieken. Hierbij gaat om het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen