NL | EN

Dominicaanse Republiek

laatste pagina update 28 januari 2021

Actueel
De bemiddeling uit de Dominicaanse Republiek is open.
De landenwachtlijst is open.

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om uit de Dominicaanse Republiek te kunnen adopteren:

 • Burgerlijke staat
  • Gehuwden in een man/vrouw relatie.

 • Duur huwelijk en/of samenwonen
  • De minimale huwelijksduur is 5 jaar. De periode van samenwonen voorafgaand aan het huwelijk wordt niet meegerekend.

 • Alleenaanvraag binnen de relatie
  • Een alleenaanvraag binnen de relatie is niet toegestaan.

 • Leeftijd
  • De leeftijd van beide aspirant adoptieouders is tussen de 30 en 60 jaar, op moment van voorstel.

Verder is bij adoptie uit de Dominicaanse Republiek de volgende informatie essentieel

 • U dient open te staan voor een minimale bandbreedte van 4 jaar voor de leeftijd van het te adopteren kind. Dit blijkt uit het advies van de Raad van de Kinderbescherming. U hebt tenminste een positief advies voor de adoptie van een kind in de leeftijd van 12 – 60 maanden of een leeftijdscategorie die tenminste 4 jaren omvat, waarbij de minimale leeftijd 12 maanden is.
 • Vanuit de Dominicaanse Republiek wordt met name voor kinderen met special needs gezocht naar buitenlandse adoptieouders.
 • U bent zonder voorbehoud in staat om binnen 3 weken nadat u hiertoe werd uitgenodigd, af te reizen naar de Dominicaanse Republiek.
 • Tenminste één van de aspirant ouders is in staat om gedurende de gehele procedure in de Dominicaanse Republiek te blijven. Voor deze ouder is het niet mogelijk om tussentijds naar huis te reizen, ook niet in geval van een calamiteit in Nederland.
 • De tweede ouder is in ieder geval aanwezig gedurende de gehele socialisatieperiode, bij de zitting in de rechtbank en bij de aanvraag van het Nederlandse reisdocument. 

Adoptie uit de Dominicaanse Republiek is alleen mogelijk indien u voldoet aan deze voorwaarden. Indien uw situatie hier niet binnen past is adoptie uit de Dominicaanse Republiek niet mogelijk. 

Indien na het intakegesprek blijkt dat de NAS de slagingskans van een bemiddeling vanuit de Dominicaanse Republiek beperkt of te klein acht, dan zullen we de procedure voor dit land niet met u vervolgen. We zullen een dergelijke beoordeling altijd in alle openheid met u bespreken en onderbouwen.

 • Er is regelmatig sprake van kinderen die verlaten of vondeling zijn. In dit geval is er weinig tot niets bekend over de sociaal maatschappelijke en medische achtergrond van het kind. Dit houdt in dat aspirant adoptieouders in ieder geval open moeten staan voor de special needs categorie A, onder meer als gevolg van de onbekende achtergrond van de ouders, verdere familie en de zwangerschap.
 • Regelmatig komen kinderen uit disfunctionele gezinnen waarbij de ouderlijke macht werd beëindigd.
 • Het kan voorkomen dat kinderen van illegale immigranten verlaten worden. Als gevolg van discriminatie en/of uitsluiting hebben deze kinderen in de Dominicaanse Republiek weinig toekomstmogelijkheden. Conform de Dominicaanse wet krijgen alle verlaten kinderen de Dominicaanse nationaliteit, ook als vermoed wordt dat ze van andere afkomst zijn.

Op deze website wordt in algemene zin informatie gegeven over medische en psychische achtergronden die voorkomen bij kinderen die vanuit de Dominicaanse Republiek worden geadopteerd. De special needs categorieën A, D en E zijn het meest voorkomend. Incidenteel komt ook categorie F voor, voornamelijk bij kinderen die ouder zijn dan 6 jaar.

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de categorie  F, zijn bij de NAS niet bemiddelbaar. De mogelijkheden voor medisch onderzoek en gespecialiseerde behandeling in de Dominicaanse Republiek zijn beperkt.

Vanuit de Dominicaanse Republiek worden incidenteel kinderen jonger dan 1,5 jaar geplaatst. Bij deze jonge kinderen is het vaak moeilijk om een prognose te geven voor verwachtingen voor de toekomst.

Kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, hebben met enige regelmaat een lichte of zwaardere vorm van een ontwikkelingsachterstand (SN categorie D). De ernst van deze achterstanden kan variëren van (langdurige) onder-stimulatie tot oorzaken op medisch of sociaal/emotioneel vlak (SN categorie E) die soms ook blijvend kunnen zijn. Het is in de bemiddelingsfase niet te voorspellen of ontwikkelingsachterstanden gedeeltelijk of helemaal ingelopen kunnen worden. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u open staat voor een ontwikkelingsachterstand waarbij het verloop niet te voorspellen is.

Sommige kinderen voor wie adoptieouders worden gezocht, zijn in meer of mindere mate ondervoed of hebben ondervoeding doorgemaakt (SN categorie A). De ernst van de ondervoeding en de duur van de blootstelling er aan kan variëren. Veel kinderen maken al een begin met een inhaalslag op gebied van voeding in het kindertehuis. Toch is het niet uit te sluiten, dat de kinderen op moment van ophalen nog kampen met ondervoeding of de fysieke gevolgen hier van. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u open staat voor een kind dat ondervoeding heeft doorgemaakt.

Wij adviseren aspirant adoptieouders die geïnteresseerd zijn in adoptie vanuit de Dominicaanse Republiek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS. We kunnen dan met u bespreken welke special needs achtergronden regelmatig voorkomen en de wijze waarop die in uw gezinsrapport omschreven moeten zijn.

Kinderen van alle leeftijden kunnen worden geplaatst vanuit de Dominicaanse Republiek. Voor interlandelijke adoptie wordt vooral gezocht naar ouders voor oudere kinderen. In uw gezinsrapport dient te zijn opgenomen dat u een kind in een leeftijd met een bandbreedte van tenminste 4 jaar mag opnemen. Daarnaast dient u in ieder geval positief advies te hebben voor opname van een kind tot 60 maanden. Dit betekent dat in uw gezinsrapport tenminste 12 tot 60 maanden moet zijn opgenomen, maar andere leeftijden zijn natuurlijk ook mogelijk zolang minimaal de bandbreedte van 4 jaar wordt aangehouden. Gezien de procedure, is het onwaarschijnlijk dat een kind jonger dan 1 jaar geplaatst wordt. Indien u wel in aanmerking wilt komen voor opname van een kind jonger dan 12 maanden, dan dient dit in uw gezinsrapport te zijn opgenomen. De minimale leeftijdsgrens die in dat geval in uw rapport moet staan is 0 – 60 maanden. 

Plaatsbare kinderen zijn volgens de Nederlandse wet in leeftijd tussen 0 en 6 jaar (72 maanden). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. De NAS kan uit de Dominicaanse Republiek kinderen tot zeker 8 jaar (96 maanden) plaatsen bij plaatsing alleen of tot 10 (120 maanden) jaar bij plaatsing met siblings. Indien u geïnteresseerd bent in het opnemen van 1 of meer kinderen ouder dan 72 maanden, dan adviseren wij u voorafgaand aan uw raadsonderzoek contact op te nemen met de bemiddelaars van de NAS om te bespreken wat extra aandachtspunten zijn voor het gezinsonderzoek.

Plaatsing van siblings uit de Dominicaanse Republiek komt incidenteel voor.

Indien u siblings op wilt nemen, dient uw beginseltoestemming te zijn afgegeven voor opname  “1 of 2 kinderen tegelijk”. Indien uw beginseltoestemming is afgegeven voor de opname van 1 kind, dan is het niet mogelijk om meerdere kinderen te adopteren zonder aanpassing van het advies door de Raad voor de Kinderbescherming.

Uit de Dominicaanse Republiek worden regelmatig kinderen geplaatst die verlaten werden of te vondeling werden gelegd. In dit geval is er niets bekend over de familiaire achtergrond van het kind, de zwangerschap of gebruik van substanties tijdens de zwangerschap. Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing van een vondeling, dient in uw gezinsrapport in ieder geval te zijn opgenomen dat u een positief advies hebt voor opname van een kind met special needs categorie A.

Uit de Dominicaanse Republiek zijn via de NAS nog geen kinderen naar Nederland geplaatst. Onderstaande procedure is gebaseerd op de wet, gesprekken met onze Dominicaanse partner en CONANI (de Centrale autoriteit). In de praktijk kunnen procedure stappen anders uitgevoerd worden of een andere doorlooptijd kennen.

 1. Uw dossier wordt opgestuurd naar onze partner in Santo Domingo die het in dient bij CONANI.
 2. Na beoordeling van het dossier besluit CONANI of het dossier wordt geaccepteerd. Dit kan enkele maanden duren.
 3. De “Consejo” wijst een kind toe aan de aspirant ouders.
 4. De NAS ontvangt het kinddossier.
 5.  Het kinddossier wordt volledig vertaald. Hierna wordt het juridisch en inhoudelijk beoordeeld door de NAS.
 6. Indien van toepassing worden aanvullende vragen gesteld aan CONANI.
 7. Wanneer de achtergrond van het kind duidelijk is, wordt instemming voor de plaatsing aangevraagd aan de Nederlandse Centrale autoriteit.
 8. Na instemming van de Nederlandse CA krijgt u het voorstel!
 9. U accepteert het voorstel schriftelijk en komt beiden naar de NAS voor een afreisgesprek.
 10. Binnen 3 weken na acceptatie van het voorstel reist u beiden af naar de Dominicaanse Republiek.
 11. U bezoekt het kind gedurende een week in het kindertehuis gedurende 2 uur per dag. Deze bezoeken zijn onder begeleiding van een medewerker van CONANI.
 12. Wanneer het kind er aan toe is mag het mee voor de socialisatie periode van 60 dagen. U bent beiden verplicht aanwezig in het land gedurende deze periode, het is niet toegestaan om in deze periode terug naar Nederland te gaan.
 13. Tijdens de socialisatieperiode ontvangt u regelmatig een bezoek van de psycholoog of maatschappelijk werker van CONANI. Hierover worden rapporten opgemaakt. U woont in deze periode dan ook in Santo Domingo.
 14. Aan het eind van de socialisatie periode, als de autoriteiten tevreden zijn met de ingroei van het kind in uw gezin, krijgt u toestemming voor de aanvraag van de adoptie bij de rechtbank. Eén van de partners mag dan naar huis reizen, maar dient voor de zitting in de rechtbank terug te zijn in de Dominicaanse Republiek.
 15. U mag een verblijfsplaats zoeken buiten Santo Domingo, het is niet meer nodig om in de stad te blijven. Onze partner heeft kantoor in de stad, het is aan te raden om wel in de buurt van de stad te blijven.
 16. Onze partner vraagt de adoptiezitting aan bij de rechtbank. De doorlooptijd kan variëren en is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de Rechtbank. Gemiddeld wordt een periode van 2 maanden gerekend voor de Rechtbank.
 17. Na afloop van de Rechtbank procedure is een administratieve afhandeling waarbij de adoptie wordt ingeschreven en wordt een wettelijke bezwaartermijn van 30 dagen aangehouden. Dit betreft een administratieve termijn, zoals vele landen die kennen.
 18. Wanneer de administratie volledig is afgerond en de 30 dagen zijn voorbij, ontvangt u via CONANI het Certificate of conformity .
 19. Met het Certificate of conformity en de adoptiepapieren kunt u het Nederlandse reisdocument van uw kind aanvragen en terug naar huis keren.

Bij de adoptiereis naar de Dominicaanse Republiek is het toegestaan en wenselijk dat kinderen die al in uw gezin aanwezig zijn, mee reizen.

Een algemene indicatie voor de wachttijd tot voorstel is gezien de variatie in achtergronden van kinderen en wachtende ouders niet te geven. Bij CONANI wordt op volgorde van binnenkomst van het ouderdossier gewerkt. Indien nationale adoptieouders beschikbaar zijn voor een kind, gaan zij voor op buitenlandse adoptieouders.

U moet in staat zijn om binnen 3 weken nadat u het voorstel accepteerde af te reizen.

Bij de NAS is nog geen ervaring met de voorbereiding van het kind op de plaatsing. De verwachting is dat het kind op de plaatsing wordt voorbereid door de medewerkers van het kindertehuis. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat de adoptieouders verstrekken. Na de intake krijgt u instructie hoe u dit materiaal kunt klaarmaken.

U bezoekt het kind gedurende 7 dagen in het kindertehuis zodat het kind in de eigen omgeving aan u kan wennen. Als het kind er na die 7 dagen aan toe is, mag het mee naar uw verblijfplaats voor de verdere afhandeling van de procedure.

De verblijfstijd ter plaatse is 6 - 9 maanden. Kortere én langere verblijfstijd kunnen voorkomen. Oorzaak hiervoor zijn mee- en tegenvallers in de procedure. Maar ook stakingen, werkdruk bij de rechtbank en andere instanties kunnen van invloed zijn op de verblijfstijd.

De verblijfstijd ter plaatse is de verantwoording van de autoriteiten, de NAS kan hierop geen invloed uitoefenen.

Tijdens uw adoptiereis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de NAS. Hiervoor krijgt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking.

Buiten kantooruren is een telefoonnummer ter beschikking, uitsluitend voor zeer dringende gevallen waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is.

Daarnaast is vanzelfsprekend e-mail contact mogelijk.

In de Dominicaanse Republiek is een Spaans sprekende vertegenwoordiger van de NAS aanwezig die de adoptieprocedure namens de NAS begeleidt. De verblijfstijd in de Dominicaanse Republiek vraagt de nodige zelfstandigheid van de aspirant adoptieouders.

Onze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het formele deel van de procedure. Voor vragen neemt u tijdens de reis contact op met de NAS, tenzij we tijdens het afreisgesprek anders met u afspreken. 

In de meeste kindertehuizen zijn de verzorgsters en bewakers van Dominicaanse afkomst Zij spreken Spaans.

De officiële voertaal in de Dominicaanse Republiek is Spaans. In het land wordt weinig Engels gesproken. Op het kantoor van onze partner wordt Spaans gesproken. U kunt er niet van uit gaan dat de maatschappelijk werker van CONANI Engels spreekt. Enige kennis van het Spaans is dan ook essentieel voor een goede communicatie.

Het kan worden besloten door uw begeleiders dat de inschakeling van een tolk benodigd is. De kosten hiervoor zijn niet in de procedure inbegrepen en dient u ter plaatse te voldoen.

de Dominicaanse Republiek is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag sinds 1 maart 2007.

De adoptie die in de Dominicaanse Republiek wordt uitgesproken, wordt van rechtswege erkend in Nederland. Na afronding van de adoptie is het geadopteerde kind dan ook Nederlander.

De dossiers van de kinderen uit de Dominicaanse Republiek zijn gesloten. Dit houdt in dat de informatie over de kinderen niet vrij ter beschikking is. De autoriteit stelt informatie ter beschikking, voor zover zij over deze informatie beschikken.

Aanvullende vragen in de matchingsfase worden beantwoord voor zover mogelijk. Het kind kan zelf op een bepaalde leeftijd – meestal 18 jaar – in de Dominicaanse Republiek inzage in het eigen dossier aanvragen. Het is ter bepaling aan de autoriteiten in het land in hoeverre het kind volledige of gedeeltelijke inzage in het eigen dossier krijgt.

Indien sprake is van beëindiging van de ouderlijke macht, wordt deze uitgesproken door de rechtbank. Het document over de beëindiging van de ouderlijke macht maakt meestal geen deel uit van het kinddossier omdat dit de privacy van de biologische ouders kan raken. Een beschrijving van het proces maakt meestal wel onderdeel uit van het kinddossier.

De adoptabiliteit en subsidiariteit van het kind wordt door de autoriteiten uit de Dominicaanse Republiek bepaald. Een kind kan voor matching naar het buitenland in aanmerking komen indien gedurende een langere periode geen nationale adoptieouders gevonden werden.

De NAS beoordeelt bij het voorstel of het kinddossier voldoet aan de (internationale) vereisten ten aanzien van adoptabiliteit en subsidiariteit. Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Centrale autoriteit die een Certificate of approval afgeeft.

De actuele tarieven voor de Dominicaanse Republiek dateren van 1 februari 2021 en zijn een jaar geldig. Een gedetailleerd overzicht van de actuele tarieven wordt voorafgaand aan de intake opgestuurd. Een algemene uitleg over de adoptiekosten treft u elders op deze site.

De Nederland kosten van de procedure voor de Dominicaanse Republiek bedraagt 11.910 euro.
De buitenland kosten van de procedure in de Dominicaanse Republiek bedraagt 8.370 US Dollar.

Deze bedragen zijn voor de adoptieprocedure van 1 kind. Wilt u meer dan 1 kind in dezelfde procedure adopteren, dan kunt u contact opnemen met de NAS voor een indicatie van de kosten. 

Voor uw ouderdossier dient u rekening te houden met kosten voor het (laten) opstellen en verkrijgen van documenten, vertalen, legaliseren en versturen. Daarnaast zijn er kosten voor het vertalen van het kinddossier en eventueel advies door externe deskundigen. 

Voor de post-adoptie rapporten dient u rekening te houden met kosten voor het opstellen, vertalen, legaliseren en vesturen. Om naleving van de post-adoptieverplichting te garanderen, worden borgkosten in rekening gebracht. De uitleg van de borg vindt u hier

 

In de Dominicaanse Republiek werkt de NAS samen met CONANI die de Centrale autoriteit vormt.
De NAS is geaccrediteerd door CONANI

Wij adviseren u de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te lezen en na te volgen. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook die van uw (adoptie)kind en uw begeleiders. U dient ter plaatse aanwijzingen van de NAS en van uw begeleiders dan ook op te volgen.  Indien van toepassing, is de actuele veiligheid in het land onderwerp bij het afreisgesprek.

De Dominicaanse Republiek is een relatief nieuw contact van de NAS. Er is dan ook nog geen statistische informatie beschikbaar. Statistieken van de overige contactlanden van de NAS is te vinden op de pagina statistieken. In deze cijfers vindt u per land een overzicht van het aantal plaatsingen per jaar en de verdeling naar jongens, meisjes en leeftijden. In de statistieken wordt ook inzage gegeven in het aantal siblings dat in een jaar uit alle landen geplaatst werd.

In verband met de privacy van de betrokken kinderen zijn sibling plaatsingen per land en special needs achtergronden niet opgenomen in de statistieken.

© De Webmakers | Inloggen