NL | EN

De kosten van adoptie

Het adopteren van een kind is een ongesubsidieerde activiteit. Aspirant adoptieouders dragen zelf de kosten van de eigen adoptieprocedure. Ook de vergunninghouder ontvangt geen subsidie. Alle betaalde gelden betreffen kosten ten behoeve van de procedure. Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende soorten kosten waar u in de procedure mee te maken krijgt.

De NAS brengt tarieven voor uw adoptieprocedure in termijnen in rekening. Een termijn factuur dekt de kosten die in het aankomende deel van de procedure worden gemaakt. Dit is een mix tussen de procedurekosten (binnen— en buitenland) en de bureaukosten. Op die manier worden de kosten van de adoptieprocedure verspreid. De termijnen zijn:

 • bij inschrijving (gelijk voor alle landen)
 • bij intake (gelijk voor alle landen)
 • bij ondertekening van de overeenkomsten (per land verschillend)
 • bij voorstel (per land verschillend)
 • de jaarlijkse bijdrage (gelijk voor alle jaren), voor ieder jaar of deel daarvan dat u bij de NAS ingeschreven staat

In de procedure wordt u het tarief voor de adoptieprocedure van één kind in rekening gebracht, ook als u toestemming hebt om twee of meer kinderen te adopteren. Dat houdt in dat bij acceptatie van een voorstel van een sibling met 2 of meer kinderen, op dat moment de volledige procedurekosten van een volgend kind of kinderen in rekening wordt gebracht. 

De jaarlijkse bijdrage is een vast bedrag per ingeschreven gezin. Voor 2021 is dat bedrag vastgesteld op 50 euro.

De kosten aan de Nederlandse zijde van uw adoptieprocedure zijn tot op detailniveau gebudgetteerd en bestaan uit drie kosten hoofdsoorten. Dit zijn procedurele kosten of “out of pocket” kosten, personeelskosten en overheadkosten.

De out-of-pocketkosten zijn die kosten die betaald worden voor dienstverlening door derden. Dit betreft bijvoorbeeld verzendkosten, koeriersdiensten, betalingsverkeer, verblijfsvergunning, opslagkosten voor dossiers en dergelijke.
Ten aanzien van de directe personeelskosten geldt dat een gemiddelde inspanning per procedure nodig is van 100 tot 120 uur. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden voor de gehele adoptie door de medewerkers van de NAS vanaf inschrijving tot en met nazorg en follow-up. Ook indirecte personeelskosten vallen hier onder, bijvoorbeeld voor algemene contactontwikkeling en onderhoud.
De algemene overheadkosten betreffen onder meer de kosten voor de accountant, kwaliteitsborging, huisvesting, afschrijvingen, algemene voorlichting en de kosten van bezoeken aan en van buitenlandse partners.

Als indicatie geldt de volgende opstelling als richtlijn per adoptie voor de dekking van de kosten van het Nederland-deel van het tarief. De hoogte is afhankelijk van het contact:

 • out of pocket kosten 1.600 – 3.100 euro
 • personeelskosten 5.400 – 7.200 euro
 • overheadkosten circa 2.000 euro

 

De buitenlandkosten verschillen per contact of contactland. Ook de manier waarop de NAS het buitenlandtarief moet voldoen verschilt per contact: in euro’s, dollars of in de valuta van het contactland. Het buitenland-deel van het tarief wordt weergegeven in de valuta waarin de NAS betaald.

Kosten die worden gedekt door het buitenland-deel zijn bijvoorbeeld de vergoeding voor onze contactpersonen, voor een advocaat en voor begeleiding ter plekke. Vergoedingen voor bijvoorbeeld de verzorging van een kind of voor een bijdrage voor een kindertehuis, worden door de NAS alleen betaald als deze onderdeel uitmaken van de officiële tarieven die door de overheid zijn goedgekeurd.

Een volledig en actueel overzicht van de geldende tarieven krijgt u voorafgaand aan uw intake gesprek toegestuurd. Hierin vindt u ook alle details van de voorwaarden. In het overzicht van de landen vindt u een indicatie van de tarieven van de NAS per land.

Buiten de tarieven die de NAS u in rekening brengt, moet u ook rekening houden met de bijkomende kosten. Dit betreffen onder meer:

 • Uw ouderdossier. Het gaat hierbij om de kosten die u maakt voor het verzamelen en laten opmaken van de documenten, voor vertaling en voor legalisering. Factoren die een rol kunnen spelen in de hoogte van het bedrag zijn bijvoorbeeld de vorm van de aanvraag, het aantal kinderen dat u wilt adopteren en de omvang van het gezinsrapport.
 • Het kinddossier. Dit betreft kosten voor vertaling van de dossierstukken en het inhuren van externe deskundigen indien nodig.
 • Reis- en verblijfskosten. Deze kosten zijn meestal hoog wanneer u niet met de auto kunt reizen: u weet vaak pas kort van te voren dat u weg mag als de ticketprijzen hoog zijn. Daarnaast kan er voor het kind sprake zijn van een beperking in de reisroute naar Nederland in verband met visumbepalingen van landen waar moet worden overgestapt.
 • Post-adoptierapporten. Alle zendende landen stellen als voorwaarde aan de adoptie dat er post-adoptierapporten worden aangeleverd. De hoeveelheid rapporten, het aantal jaar van de verplichting en de vorm van de rapporten verschilt per land. Landen kunnen ook na de adoptie wijzigingen aanbrengen in deze verplichting, soms ten voordele, soms ten nadele. Kosten die voor kunnen komen zijn vaak kosten van opmaak van het rapport door een psycholoog, gelegaliseerde vertaling, legalisatie of apostille.
 • Adoptieverlof. Er is in Nederland een wettelijk recht op adoptieverlof. De NAS adviseert dat er in ieder geval één ouder gedurende de eerste 6 maanden thuis kan zijn met het kind. Hiervoor moet u verlof opbouwen of onbetaald verlof op kunnen nemen.
 • Borg. Naast de procedurekosten betaalt u een bedrag voor borg. De hoogte verschilt per land en is gerelateerd aan het aantal post-adoptierapporten. Het bedrag wordt in rekening gebracht om medewerking aan deze verplichting zeker te stellen. Na afronding van de verplichting om de post-adoptierapporten aan te leveren wordt de borg aan u teruggestort. De voorwaarden van de borg staan in het volledige tarieven overzicht.

U moet veel regelen tijdens uw procedure zoals bijvoorbeeld vertalingen, legalisaties, psychologische keuring, notariële documenten en de reis die aan voorwaarden moet voldoen. In het Adoptie Service Pakket, het ASP, van de NAS hebben wij afspraken gemaakt met externe partijen waar u deze dienstverlening kunt inkopen. Dit maakt het u makkelijker in de procedure. De voorwaarden staan in het volledige tarieven overzicht dat cliënten voor de intake opgestuurd krijgen. ASP onderdelen waar u gebruik van kunt maken zijn:

 • Vertaling van het ouderdossier en post-adoptierapporten. Voor de vertaling van het kinddossier wordt altijd gebruik gemaakt van de vertaler van de NAS.
 • Legalisatie
 • Psycholoog
 • Notaris
 • Reisbureau
 • Advocaat voor procedure naar Nederlands recht  voor landen die het Haags Verdrag niet hebben getekend.
© De Webmakers | Inloggen