NL | EN

Privacy

Bij de NAS hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij nemen de privacy van onze cliënten serieus en respecteren die. Wij kennen 2 soorten cliënten: aspirant adoptieouders en de kinderen van wie wij het dossier kennen. De wijze waarop de privacy van onze organisatie is gewaarborgd, is in overeenstemming met de AVG.

Inhoudelijk overleg over cliënten en hun adoptieprocedure vindt plaats op basis van functionaliteit voor de procedure, waarbij alleen die informatie wordt gedeeld die op dat moment nodig is in verband met de adoptie. Deze informatie uitwisseling over cliënten en hun procedure kan plaats vinden tussen de NAS en:

  • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • De Raad voor de Kinderbescherming
  • De Stichting Adoptievoorzieningen
  • De Inspectie Jeugdzorg
  • De KVIA
  • Externe dienstverleners en adviseurs voor zover noodzakelijk
  • Buitenlandse contactpersonen
  • Buitenlandse autoriteiten

In het ouderdossier geven cliënten gedetailleerd inzage in hun persoonlijke gegevens en omstandigheden. Dit gebeurt op basis van wet- en regelgeving in het zendende land. Cliënten kunnen hierin geen voorbehoud maken. Het ouderdossier wordt verstrekt aan de buitenlandse autoriteit, die daarmee eigenaar wordt van het dossier. De NAS is niet verantwoordelijk voor handelen door buitenlandse autoriteiten.

De gegevens van cliënten worden door de NAS opgeslagen in een CRM systeem, in gescande documenten en in hard-copy dossiers. De dossiers worden – op dit moment – 50 jaar bewaard. De opslag van dossiers kan worden uitbesteed aan een professionele externe partij. Indien dit het geval is, zal contractueel geheimhouding worden vastgelegd.

Geadopteerden hebben wettelijk het recht op inzage in hun eigen dossier van af de leeftijd van 12 jaar. Hiervoor is toestemming van de adoptieouders niet nodig. Een geadopteerde die via bemiddeling van de NAS naar Nederland kwam en die inzage wil in het eigen dossier, kan hiervoor contact opnemen met de NAS.

Aspirant adoptieouders die niet akkoord gaan met de privacy bepalingen van de NAS, kunnen niet worden ingeschreven. Bij de aanmelding voor inschrijving, zal hiervoor een verklaring moeten worden ondertekend.

© De Webmakers | Inloggen