NL | EN

Matching en voorstel

Vanaf het moment dat u bezig bent met het verzamelen van uw dossier kunnen uw gegevens door de NAS al worden gebruikt in het matchingsproces in afstemming met het zendende land.  Een definitief voorstel kan pas aan u worden gedaan als de autoriteiten van het zendende land alle documenten van uw ouderdossier hebben beoordeeld, goedgekeurd en een toewijzing hebben gedaan. Het matchingsproces kent een aantal fases, niet iedere fase hoeft op u van toepassing te zijn.

In deze fase is er contact tussen de buitenlandse autoriteiten en de NAS over een specifiek kind. Op basis van de bekende gegevens wordt beoordeeld welke wachtende ouders het beste aansluiten bij het voorlopige profiel van een kind. Soms is het kinddossier in deze fase al volledig bekend, soms zijn alleen basale gegevens bekend en moet het dossier nog verder afgestemd worden. Deze fase van pre-match of intended match kan van enkele dagen tot vele maanden duren.

Bij de intake bespreekt u met een medewerker van de NAS uitgebreid uw wensen en grenzen ten aanzien van het kind dat u wilt adopteren. Het is onmogelijk om daarin volledig te zijn. Het kan gebeuren dat in de fase van pre-matching contact met u wordt opgenomen met de vraag of u open staat voor een kind met een specifieke achtergrond. Wij noemen dit een polsing: u krijgt informatie over de specifieke achtergrond en we vragen u daarover een besluit te nemen. Wanneer u positief reageert op een polsing dan betekent het niet dat dit ook daadwerkelijk tot een plaatsing zal leiden. Indien op moment van polsing nog niet het volledige kinddossier bekend is, dan kan op een later moment alsnog blijken dat de matching niet in het belang van het kind is bijvoorbeeld omdat uw achtergrond niet goed genoeg aansluit bij die van het kind.

Voor aspirant adoptieouders is de periode na een polsing onzeker, de doorlooptijd is onbekend en ook of de polsing kan uitlopen in een plaatsing. Bij een polsing hoort u in welke fase van de matching het voorstel zich bevindt.

De match tussen het kind en u kan worden gemaakt door de autoriteiten in het zendende land, door de NAS of in samenspraak tussen beiden. Bij een match is er sprake van een volledig kinddossier waarbij uw dossier aansluit bij de achtergrond en behoeften van het kind.

Na ontvangst van het kinddossier wordt het eerst vertaald, tenzij het dossier is opgesteld in het Engels. Het vertaalde dossier wordt definitief beoordeeld door het Team van de NAS. Indien er sprake is van een bijzondere achtergrond, kan ook aan externe partners om een beoordeling worden gevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kinderarts. Het komt vaak voor dat door de NAS aanvullende vragen worden gesteld aan de hand van het kinddossier of om aanvullende documenten wordt gevraagd. Zendende landen zijn niet altijd in staat om die vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld omdat de informatie niet bekend is, er sprake is van een gesloten dossier over de biologische ouders of omdat het budget ontbreekt om nader onderzoek te doen. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn waardoor aanvullende vragen niet beantwoord kunnen worden.

Op basis van een match die door Team NAS wordt goedgekeurd, wordt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid de instemming aangevraagd met de plaatsing van het kind in een specifiek gezin.

Nadat de NAS een aanvraag voor toestemming tot plaatsing van een kind heeft gedaan, kan het Ministerie van Justitie en Veiligheid besluiten om de Raad aanvullend onderzoek te laten doen. Er zal vrijwel altijd een aanvullend onderzoek worden gedaan:

  • indien het kind ouder is dan 6 jaar, of er sprake is van een sibling waarbij in ieder geval een kind ouder is dan 6 jaar.
  • indien er sprake is van adoptie van meer dan 2 kinderen in een plaatsing.

Het Ministerie kan besluiten tot een aanvullend onderzoek indien er een polsing werd gedaan door de NAS. Bij een polsing is er immers vaak sprake van een achtergrond die niet in het gezinsrapport is beschreven. Het aan de beoordeling van het Ministerie of een aanvullend onderzoek door de Raad nodig is. De NAS informeert u indien door het Ministerie een aanvullend onderzoek wordt aangevraagd.

Wanneer het Ministerie akkoord is met de plaatsing van het kind, dan zal schriftelijke toestemming worden afgegeven. Voor Verdragslanden wordt een Certificate of approval versterkt en voor een niet-Verdragsland een Beginseltoestemming op naam. Op beide documenten staat uw naam en de naam van het specifieke kind vermeld.

De NAS kan u het voorstel doen nadat het Ministerie heeft laten weten de toestemming te verstrekken. Een voorstel wordt in beginsel telefonisch gedaan. De NAS belt met een anoniem nummer, altijd opnemen dus! In het voorstel gesprek krijgt u mondeling informatie over het kind en de achtergrond. Direct na afronding van het telefoongesprek krijgt u de schriftelijke informatie per e-mail opgestuurd. 

Wanneer het voorstel van een kind passend is binnen de bemiddelingsgegevens die uit het gezinsrapport blijken, dan wordt een voorstel geacht passend te zijn. U krijgt bij een passend voorstel enkele dagen de tijd om te besluiten of u het voorstel accepteert.

Na acceptatie van het voorstel krijgt u informatie toegestuurd. Hierbij zit ook een acceptatieformulier. Dit moet u ondertekend aan de NAS retourneren. Sommige contacten hebben ook een eigen acceptatieformulier. Indien dit het geval is, krijgt u die ook opgestuurd. Daarna plannen we met u het afreisgesprek. 

Weigeren van een passend voorstel heeft tot gevolg dat de bemiddeling kan worden beëindigd.

© De Webmakers | Inloggen