NL | EN

Intake

Bij de NAS komt u op intake wanneer u daadwerkelijk een procedure voor een specifiek contactland kunt opstarten. Wettelijk is bepaald dat u slechts bij een contact een procedure kunt voeren. Wanneer u op meerdere wachtlijsten staat, zult u dus een definitieve keuze moeten maken op het moment dat u voor de intake wordt uitgenodigd. Meer hierover leest u bij wachtlijsten en afwachten.

Let op: wat u tijdens de intake aangeeft en bespreekt met de NAS, kan niet afwijken van wat in uw gezinsrapport staat. Het is dus van belang dat u goed voorbereid de gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming in gaat. Informeer u goed van te voren bijvoorbeeld door de informatie op deze site en de site van de Stichting Adoptievoorzieningen te lezen, Wegwijs in adoptie te lezen en informatiebijeenkomsten te bezoeken. Een goede manier om te oriënteren zijn de voorlichtingsbijeenkomsten die de SAV organiseert en twee keer per jaar het Open Huis van de NAS.

Een medewerker van de NAS neemt telefonisch contact met u op om een datum af te spreken voor de intake. Het gesprek vindt altijd plaats tijdens kantooruren. De afspraak wordt per (digitale) brief bevestigd. U ontvangt de volgende informatie:

 • bevestiging datum en tijdstip van de intake
 • special needs categorieënlijst
 • gedetailleerd financieel overzicht voor het contactland
 • reglement waarborgsom opvolgrapportages
 • life-event verklaring
 • de factuur voor de processtap intake

Het intakegesprek duurt circa 2 uur, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 

 • De bemiddelingsgegevens die in uw gezinsrapport en inschrijfformulier staan
 • Uw wensen en grenzen ten aanzien van: 
  • het aantal kinderen
  • leeftijden
  • voorkeur jongen/meisje
  • special needs
 • de procedure voor het land
 • verplichtingen na de adoptie
 • algemene voorwaarden en financiën
 • voortgang en dossieropbouw

Een aantal van deze punten worden hieronder nader toegelicht.

 

Een beginseltoestemming wordt afgegeven voor 1 kind of 2 kinderen. Indien de beginseltoestemming is afgegeven voor 2 kinderen, dan bespreken we met u of u ook voor meer kinderen in aanmerking wilt komen indien deze mogelijkheid zich voordoet. Het is prettig wanneer uit het gezinsrapport blijkt dat u dit al met de Raad heeft besproken.

Indien de plaatsing van meer dan 2 kinderen in een procedure gerealiseerd kan worden, zult u hier altijd voor worden gepolst. Wanneer u positief reageert op de polsing en de NAS kan toestemming voor plaatsing aanvragen, dan zal altijd tenminste een extra gesprek worden gevoerd met de Raad voor de Kinderbescherming.

Indien u toestemming heeft voor de opname van 1 kind, kunt u nooit in aanmerking komen voor plaatsing van meerdere kinderen in een procedure, ook niet als het een tweeling zou betreffen.

Voor sommige landen geldt dat u voor een bepaalde leeftijden open moet staan. Dit staat vermeldt bij de landeninformatie en in de keuzehulp. Indien uit uw gezinsrapport niet blijkt dat u een positief advies heeft voor de genoemde leeftijd, dan kunt u niet uit het land adopteren. 

De Nederlandse wet kent een maximale leeftijd van 6 jaar voor (het oudste) kind op moment van plaatsing. Op deze wet zijn uitzonderingen mogelijk. In de praktijk plaatst de NAS kinderen tot de leeftijd van 10 jaar, vaak als onderdeel van een sibling plaatsing of tot 8 jaar bij een plaatsing van 1 kind. Indien u open staat voor de opname van een kind of kinderen ouder dan 6 jaar, dan is het prettig wanneer uit het gezinsrapport blijkt dat u dit al met de Raad heeft besproken. 

Er zal voor plaatsing van een kind ouder dan 6 jaar standaard een polsing worden gedaan, ook wanneer deze mogelijkheid in de intake met u werd besproken.

Bij plaatsing van een kind/kinderen ouder dan 6 jaar, zal altijd een extra gesprek volgen met de Raad voor de Kinderbescherming nadat de NAS toestemming voor de plaatsing heeft aangevraagd.

Het is bij sommige contactlanden mogelijk om de voorkeur uit te spreken voor een jongen en/of een meisje. De ervaring is dat een uitgesproken voorkeur vertragend kan werken bij het doen van een voorstel.

Met special needs (SN) worden gegevens uit de achtergrond van het kind bedoeld, die een aandachtspunt vormen bij de plaatsing. Bij special needs kan er sprake zijn van medische, psychische en sociale special needs. Er kan ook sprake zijn van risico’s op deze gebieden. Bij risico’s kunnen een of meerdere special needs zich voor doen, maar dat hoeft niet.

Het onderwerp special needs neemt een belangrijk deel van het intakegesprek in beslag. U kunt zich hierop voorbereiden door aan de hand van de categorieënlijst special needs te beoordelen welke special needs voor u acceptabel zijn. De special needs categorieënlijst is indicatief en betreft geen gelimiteerde opsomming, het is dus geen afvinklijstje. U kunt open staan voor een categorie, maar binnen daarbinnen wel achtergronden uitsluiten. Bijvoorbeeld binnen de categorie A (medische risico’s) staat u wel open voor onbehandelde SOA’s bij de afstandsmoeder (indien bekend), maar niet voor onbehandelde syfilis bij het kind. Maar ook daarin is nog nuancering mogelijk en dat bespreken we tijdens de intake.

Het uitgangspunt wordt gehanteerd dat wanneer u niet open staat voor een bepaalde achtergrond, u ook niet kunt open staan voor het risico op die achtergrond. Wanneer u open staat voor de adoptie van een vondeling, maar u staat niet open voor de categorie A (medische) risico’s, dan kunt u geen vondeling adopteren. Dit soort voorbehouden kan er toe leiden dat adoptie uit een land niet mogelijk is of dat u lang op een match moet wachten.

Internet is een belangrijke informatiebron bij het onderzoeken van special needs. Daarnaast organiseert bijvoorbeeld de Stichting Adoptievoorzieningen regelmatig bijeenkomsten over special needs in het algemeen of specifieke special needs zoals HIV en Hepatitis. De NAS besteedt bij het Open Huis veel aandacht aan voorlichting over special needs.

Bij het onderzoeken van de special needs, gaat het niet alleen om de SN zelf, maar ook wat dit vraagt voor uw draagkracht of draaglast. Als indicatie kunnen we u de volgende vragen meegegeven:

 • In hoeverre bent u in staat om te leven met de onzekerheid van medische risico’s.
 • In hoeverre bent u in staat om op regelmatige basis medische of psychische hulpverlening in te schakelen en te bezoeken.
 • Kunt u zich verplaatsen in wat een (blijvende) aandoening betekent voor het dagelijkse leven van het kind en de begeleiding die daarbij van u wordt gevraagd.
 • Is een van u in staat om de baan op te zeggen of de carrière op een laag pitje te zetten om een kind te begeleiden.
 • Bent u in staat om te gaan met gedragsproblematiek.
 • Hoe denkt u om te gaan met afwijzingen vanuit de omgeving (familie en vrienden).

Dit lijstje is zeker niet volledig, er zijn veel meer afwegingen te bedenken ten aanzien van special needs.

Bij sommige landen komen bepaalde special needs vaker voor. Lees daarom zeker ook de landeninformatie over dit onderwerp.        

na de intake

Na het intake gesprek krijgt u van ons binnen 1 tot 3 weken de volgende documenten opgestuurd:

 • Het gespreksverslag: in het gespreksverslag worden alle zaken die in de intake zijn besproken vastgelegd.
 • De overeenkomsten: u krijgt twee overeenkomsten thuisgestuurd: de overeenkomst adoptiebemiddeling en de post-adoptieovereenkomst. Van beiden ondertekent u een exemplaar en dat stuurt u terug naar de NAS.
 • De factuur voor de processtap tot voorstel.


Na ondertekening en opsturen van de overeenkomsten en betaling van de factuur, ontvangt u de instructie voor de opbouw van uw ouderdossier.

samenstellen ouderdossier

Ieder contactland heeft eisen waaraan uw dossier moet voldoen. Die eisen zijn door de NAS, samen met de autoriteit van het zendende land, vertaald naar een instructie voor dossieropbouw.

U krijgt 6 weken de tijd om de papieren te verzamelen. Hierna worden de documenten gecontroleerd en indien nodig vertaald en gelegaliseerd en/of geapostilleerd. Wanneer alle documenten klaar zijn kan uw dossier worden verstuurd.  In totaal kan de periode van dossier verzamelen tot toesturen naar het land zo’n 3 tot  4 maanden in beslag nemen.

 

© De Webmakers | Inloggen