NL | EN

Bemiddeling of deelbemiddeling

Bij de NAS kunt u kiezen tussen een volledige bemiddeling of deelbemiddeling.

Bij een volledige bemiddeling adopteert u uit een land waar de NAS een contact heeft. U maakt gebruik van de faciliteiten, de begeleiding en de contacten van de NAS, zowel in Nederland als in het buitenland.

Ieder land heeft zijn eigen voorwaarden, verblijfstijd en mogelijkheden voor begeleiding of eisen aan zelfstandigheid van de adoptieouder. Deze zijn bij de NAS bekend en worden in de procedure met u gedeeld. De NAS is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de buitenlandse autoriteiten. De financiën van de procedure liggen vast in het tarievenoverzicht.

In het landenoverzicht treft u alle informatie aan over de contactlanden van de NAS.

Bij een deelbemiddeling (ook wel “zelfdoen” genoemd) bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de taken die normaliter bij de Vergunninghouder liggen. De NAS heeft geen betrokkenheid bij het onderzoek, maar beoordeelt wat u zelf hebt onderzocht en in een rapport opgenomen.

U onderzoekt dus zelf het contact(land) en brengt eisen, gebruiken en geldstromen in kaart. U onderzoekt de wet en de adoptieprocedure en wie hier bij betrokken zijn en beoordeelt of dit in overeenstemming is met de Nederlandse wet. Hierover maakt u een uitvoerig rapport wat u aan de NAS ter beschikking stelt. Op basis van die informatie onderzoekt de NAS vervolgens het contact(land) en brengt advies uit aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het verzoek tot deelbemiddeling. Dat advies kan positief, negatief of neutraal zijn.

Een contact voor deelbemiddeling moet aan dezelfde eisen voldoen als een contact voor volledige bemiddeling. Daarom hoort bij het onderzoek door de NAS ook een landenbezoek door een medewerker van onze organisatie. Een positief advies kan niet worden uitgebracht wanneer de NAS geen onderzoek ter plaatse kan doen. Dit kan het gevolg zijn van de veiligheidssituatie of omdat wij geen medewerker beschikbaar hebben voor een werkbezoek. Het hoogst haalbare is dan een neutraal advies, op basis van het dossier.

Bij een deelbemiddeling bent u dus zelf helemaal verantwoordelijk. Dat kan aantrekkelijk zijn indien u niet afhankelijk wilt zijn van een Vergunninghouder. U dient wel rekening te houden met een onzeker verloop en onzekere kosten, de financiën van de procedure liggen niet vast. Het is vooraf niet zeker of u een positief krijgt van de NAS op uw onderzoek of een positief besluit van het Ministerie.

U kunt er voor kiezen om een deel van uw onderzoek of procedure uit te besteden aan de NAS of u door ons te laten begeleiden. Een deelbemiddeling kan alleen in behandeling worden genomen als er voldoende capaciteit beschikbaar is binnen het team van de NAS. Voor een brochure over deelbemiddeling en de kosten er van, kunt u contact opnemen met de NAS.

Het Haags Verdrag en deelbemiddeling

In artikel 29 van het Haags Verdrag is bepaald dat ‘private adoptions’, wat de internationale term is voor deelbemiddeling, niet wordt toegestaan. Uitzondering hierop is wanneer de Centrale autoriteit van een Verdragsland een expliciete schriftelijke verklaring heeft afgegeven dat private adoptions worden toestaan. Tot op heden heeft alleen de VS een dergelijke verklaring afgegeven voor aspirant adoptieouders met een BKA nummer dat is afgegeven voor 1 april 2008. In de status table van het Haags Verdrag kunt u controleren of een land deelnemer is aan het Verdrag en of er toevallig een dergelijke verklaring is afgegeven.

© De Webmakers | Inloggen