Hongarije

Hongarije is deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag. Als gevolg hiervan krijgen kinderen direct de Nederlandse nationaliteit indien de adoptieouders een BKA nummer hebben dat is afgegeven na 1 augustus 2005. Dit is de datum dat het verdrag in Hongarije in werking is getreden, er is dan sprake van een sterke adoptie . Een heradoptie naar Nederlands recht is in dat geval niet nodig.

De kinderen reizen op een Hongaars paspoort naar Nederland. Omdat Hongarije een EU land is, is een inreisvisum of verblijfsvisum niet nodig.

Buitenlandse partners van de NAS

In Hongarije werkt de NAS samen met de Centrale Autoriteit. De adoptieouders worden ter plaatse intensief begeleid door de vertegenwoordiger van de NAS.

Wachtlijst

De wachtlijst voor Hongarije is geopend, aspirant adoptieouders die voldoen aan de eisen die het land stelt kunnen over het algemeen op redelijk korte termijn op intakegesprek komen, afhankelijk van de wachtlijst op dat moment.

Hongarije is permanent op zoek is naar aspirant adoptiefouders die een positief advies hebben voor de opname van 3 of 4 kinderen tegelijkertijd, maar u kunt zich ook inschrijven indien u 1 kind of 2 kinderen tegelijkertijd wilt adopteren.

Wanneer u een beginseltoestemming hebt en in uw gezinsrapport is een positief advies afgegeven voor opname van een kind met de achtergronden zoals die in Hongarije voorkomen (zie achtergronden van de kinderen en leeftijden) dan kunt u zich aanmelden voor adoptie uit dit land. Aanmelding vindt plaats door uw gezinsrapport naar de NAS op te laten sturen, zie informatie over inschrijving bij de NAS op deze site.

Wie kunnen adopteren vanuit Hongarije

Net als andere landen, kent Hongarije voorwaarden die aan aspirant adoptieouders worden gesteld. Deze voorwaarden zijn in de wet vastgelegd. Er worden uitzonderingen op deze wettelijke eisen toegestaan indien de ouders open staan voor opname van een kind met een zware special needs achtergrond (zie gezondheid van de kinderen) of indien u zich inschrijft voor de opname van 3 of 4 kinderen tegelijkertijd.

Indien u niet voldoet aan de formele vereisten die Hongarije aan de adoptieouders stelt, maar u wilt wel een kind met een (zware) special needs achtergrond of 3 danwel 4 kinderen gelijktijdig opnemen, dan adviseren wij u om per e-mail of op het telefonische spreekuur contact met de NAS op te nemen. We kunnen dan samen met u beoordelen of adoptie vanuit Hongarije een reële optie is. De formele eisen voor adoptie zoals die gesteld worden, maar die dus niet in alle gevallen streng worden gehanteerd, zijn de volgende:

  • U bent getrouwd in een M/V relatie;
  • Zowel de man als de vrouw mogen alleenaanvrager binnen het huwelijk zijn;
  • Het leeftijdsverschil tussen de adopterende ouder en het kind mag maximaal 45 jaar zijn;
  • Aanwezigheid van één of meerdere biologische en/of geadopteerde kinderen is geen bezwaar;
  • Een religieuze achtergrond is niet verplicht.

Wie kunnen niet adopteren vanuit Hongarije

De adoptieaanvraag zal niet worden toegestaan bij:

  • Aanvraag door paren van gelijk geslacht;
  • Aanvraag door niet getrouwde stellen
  • Aanvraag door alleenstaande vrouw
  • Aanvraag door alleenstaande man

Wachttijd tot voorstel

De wachttijd tot voorstel voor de adoptie van kinderen uit Hongarije varieert sterk, maar kan (in vergelijking tot andere landen) relatief kort zijn indien u open staat voor opname van een kind met een zwaardere special need. Ook het aantal kinderen is bepalend voor de duur van de wachtlijst. U moet rekening houden met een wachttijd van gemiddeld ongeveer één a twee jaar na ontvangst van uw dossier in Hongarije, maar kortere en langere wachttijden zijn mogelijk.

Afreizen na voorstel

Na acceptatie van het voorstel kunt u gemiddeld na 4 tot 6 weken afreizen, eerder of later afreizen kan soms voorkomen. De wachttijd tot afreizen wordt mede bepaald door eventuele feestdagen en door de beschikbaarheid van provinciale adoptiemedewerkers.

Verblijfstijd

De wet schrijft voor dat aspirant-adoptiefouders minimaal 30 dagen voor het kind moeten hebben gezorgd voordat de adoptie kan worden uitgesproken, de zogenaamde ‘zorgplicht'. Dit betekent dat men rekening moet houden met een verblijfstijd van minimaal 6 weken. Hiervan is 1 week bestemd voor de kennismaking in het pleeggezin, 30 dagen voor de zorgplicht en 1 week voor de afhandeling van de papieren en de paspoort aanvraag.

Leeftijd van de kinderen die voor adoptie in aanmerking komen

De kinderen zijn in de leeftijd vanaf ongeveer 1 tot 8 jaar. In de praktijk blijkt dat de meeste kinderen tenminste 3 jaar zijn wanneer zij worden voorgesteld. Volgens de Nederlandse wetgeving mogen kinderen op het moment van voorstel maximaal 6 jaar zijn. De verwachting is dat deze leeftijdsgrens bij aanpassing van de WOBKA naar 8 jaar wordt gebracht, in voorkomende gevallen kan de NAS toestemming aanvragen voor de plaatsing van kinderen ouder dan 6 jaar. Aspirant adoptiefouders die één of twee kinderen willen adopteren dienen bereid te zijn om een kind tot minimaal 72 maanden op te nemen.

Indien er sprake is van een voorstel voor meerdere kinderen tegelijkertijd, kan tenminste één van de kinderen ouder dan 6 jaar zijn. Eén kind zal altijd jonger dan 6 jaar zijn op moment van voorstel.

Wij adviseren u om de Raad voor de kinderbescherming te vragen om een expliciet advies in het gezinsrapport op te nemen over deze leeftijden in combinatie met de veel voorkomende special need achtergronden en een eventuele wens om een sibling te mogen adopteren. Plaatsing van siblings komt regelmatig voor.

Achtergrond van de kinderen

Er is regelmatig binnenlandse adoptie in Hongarije. Een adoptabel kind moet eerst drie keer ter adoptie aan een Hongaars gezin worden aangeboden, voor het voor adoptie naar het buitenland in aanmerking komt.

Adoptabele kinderen die voor adoptie buiten Hongarije in aanmerking komen zijn met name kinderen met een zigeuner (Roma) achtergrond, kinderen met zware special needs of kinderen die deel uitmaken van een sibling groep. Een combinatie van deze achtergronden is ook mogelijk.

De kinderen zijn vrijwel altijd uit huis geplaatst en hebben in het biologische gezin te maken gehad met verwaarlozing en/of huislijk geweld. Zij hebben, mede door deze achtergrond, veelal aanzienlijke ontwikkelachterstanden, die mogelijk niet volledig kunnen worden ingehaald.

De meeste kinderen wonen in een pleeggezin, dit zijn vaak grote gezinnen waarbij de kinderen niet de aandacht kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het komt ook voor dat kinderen tot de adoptie in een kindertehuis verblijven. In de praktijk zien we regelmatig dat een kind met een ontwikkelingsachterstand een belangrijke inhaalslag maakt wanneer het eenmaal in het adoptiegezin is. Het is op voorhand echter niet te voorspelen of het kind de achterstand, zoals die in het kinddossier wordt benoemd, ook daadwerkelijk in kan halen. Om die reden dienen adoptiegezinnen ingesteld te zijn op niet te verbeteren ontwikkelingsachterstanden.

Kinderen met het syndroom van Down en siblings van 3 of 4 kinderen

Hongarije zoekt permanent naar ouders voor kinderen met het Syndroom van Down en kinderen die doof of blind zijn of een zware hartaandoening hebben. Ook is er behoefte aan ouders die 3 of 4 kinderen tegelijkertijd kunnen opnemen in hun gezin.

Daarnaast worden soms kinddossiers naar Nederland gestuurd met de vraag of wij voor deze kinderen ouders kunnen vinden. Wij plaatsen een dergelijk verzoek normaal gesproken op de homepage van onze website. In het geval u alleenstaand bent of ongehuwd samenwoont in een m/v relatie en één van deze kinderen in uw gezin zou willen opnemen, komen wij toch graag met u in contact. Helaas accepteert Hongarije geen dossiers van paren van gelijk geslacht.

Gezondheid van de kinderen

Vrijwel zonder uitzondering hebben de kinderen die uit Hongarije worden geadopteerd een special need achtergrond, waarbij sprake kan zijn van een langdurige periode waarin extra zorg wordt gevraagd.

Veel voorkomend zijn ontwikkelingsachterstanden die soms blijvend en ernstig kunnen zijn. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen gedragsproblemen hebben.

De pleeggezinnen waar de kinderen verblijven zijn groot. Buiten de eigen kinderen die meestal aanwezig zijn, heeft een pleeggezin vaak 5 of soms nog meer pleegkinderen. Ondanks dat de pleegouders een liefdevolle en veilige omgeving bieden, is er door de omvang van het pleeggezin vaak geen ruimte om de kinderen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Over het algemeen zijn er dan ook belangrijke verbeteringen te behalen met kinderen die een ontwikkelingsachterstand of gedragsprobleem hebben. Op voorhand is geen indicatie te geven of de achterstanden die in het kinddossier worden genoemd te verbeteren zijn. In de praktijk blijkt dat de aandacht die de kinderen in het Nederlandse adoptiegezin krijgen, leidt tot belangrijke verbeteringen in achterstanden en gedrag. Hier kan echter niet vanuit gegaan worden. Het adoptiegezin moet dan ook open staan voor opname van een kind met een permanent ontwikkelings- en/of gedragsprobleem. De adoptieouders moeten de mogelijkheid hebben dat één van de ouders langdurig vrijgemaakt kan worden voor de begeleiding van de kinderen.

Naast kinderen met ontwikkelachterstanden wordt ook regelmatig een adoptiegezin gezocht voor kinderen met een verstandelijke beperking, het syndroom van Down of kinderen die slechthorend, volledig doof slechtziend of blind zijn of die een (zware) hartaandoening hebben. Deze kinderen zijn in Hongarije doorgaans moeilijk te plaatsen en brengen veelal hun leven door in tehuis of pleeggezin.

Geslachtsvoorkeur

Het is mogelijk om een geslachtsvoorkeur op te geven, tijdens een intake nemen we dit uitgebreid door. Een opgegeven voorkeur kan leiden tot een langere wachttijd.

Siblings

Er wordt zeer regelmatig voor siblings naar adoptiegezinnen gezocht. Het gaat hierbij altijd om biologische siblings. Plaatsing van zowel 2, 3 als 4 kinderen tegelijkertijd kan voorkomen.

Kinderen meenemen op de adoptiereis

Hongarije is een prettig land om te verblijven. Tijdens de adoptiereis woont u in een huurhuis in de provincie waar uw kind vandaan komt. Wij raden zeker aan om kinderen die reeds in het gezin zijn mee te nemen gedurende het langdurige verblijf in Hongarije. In overleg met onze vertegenwoordiger ter plaatse, kunt u ook besluiten om (groot)ouders gedurende een aantal dagen te laten logeren. Dit wordt echter nooit toegestaan gedurende de eerste weken waarin de nieuwe gezinsleden nog aan elkaar moeten wennen.

Procedure

De matching wordt over het algemeen gedaan door de Hongaarse Centrale Autoriteit (CA). Hierbij wordt de behoefte van het kind of de kinderen als uitgangspunt genomen. Matching vindt dus niet uitsluitend plaats op volgorde van binnenkomst van het ouderdossier, waardoor een groot verschil in wachttijd kan ontstaan.

Het komt ook regelmatig voor dat we een kinddossier vanuit Hongarije ontvangen met het verzoek te beoordelen of wij ouders voor het betreffende kind of de kinderen kunnen vinden. Het gaat hierbij om kinderen met een ernstige ontwikkelings- of psychomotorische achterstanden en/of een medische situatie die gedurende een langere periode extra zorg vraagt.

Nadat in Hongarije een ouderdossier van de wachtlijst is geïdentificeerd voor een specifiek kind, wordt aan de provinciale adoptie medewerker gevraagd om instemming met de match. Ook kunnen meerdere ouderdossiers aan de provinciale adoptiemedewerker gestuurd en wordt in de provincie een definitieve keuze gemaakt. Bij instemming wordt de match definitief en ontvangt de NAS het volledige kinddossier van de Hongaarse CA.

Indien de NAS al in het bezit is van een kinddossier met als doel ouders te zoeken, dan worden mogelijke adoptieouders door de CA geïntroduceerd bij de provinciale adoptie medewerker. Indien deze akkoord is met de potentiële adoptieouders, dan ontvangt de NAS de formele toewijzing.

De Hongaarse CA is verantwoordelijk voor de matching en (opstart van) de procedure. De provinciale adoptiemedewerker is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de match en de Voogdijraad is verantwoordelijk voor de adoptie-uitspraak. Na matching vanuit de CA in Hongarije wordt een approval (=instemming) aangevraagd bij de Nederlandse CA en kan de NAS u een voorstel doen.

Tijdens de intake ontvangt u meer informatie over de procedurestappen zoals die in Hongarije tijdens uw adoptiereis zijn.

Adoptiekosten

Tijdens de intake procedure informeren we u gedetailleerd over de adoptiekosten voor Hongarije. Elders op deze site kunt u een goede indicatie van de kosten vinden.